KSPL 54 INS 8538/2013-B-10
KSPL 54 INS 8538/2013-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhod vyšší soudní úřednicí Danielou Lukášovou v insolvenční věci dlužníka: Roman Liška, r.č: 790317/0066, Hamry 75, 340 22, Nýrsko, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Otci dlužníka Josefu anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9 s e p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to : pozemku-stavební parcely p.č. 414, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, jejíž součástí je budova Hamry č.p.75, rodinný dům a pozemku p.č. 3378-ostatní plocha o výměře 1380 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 217 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, Katastrální území Hamry na Šumavě, obec Hamry.

II. Soud u d ě l u j e insolvenčnímu správci dlužníka souhlas se zpeněžením, a to prodejem mimo dražbu majetku uvedeného ve výrokové části ad. I. tohoto usnesení za kupní cenu 1.500.000,--Kč.

Odůvodnění:

Dne 16.10. 2014 se na insolvenčního správce obrátil otec dlužníka Josef Liška, bytem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9 se žádostí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve vztahu k majetku označenému ve výroku tohoto usnesení, jenž je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Podle vyjádření insolvenčního správce jde o nemovitost, která byla dlouhodobě nabízena k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře, avšak kromě otce dlužníka jiná osoba o koupi neprojevila zájem. Zajištěný věřitel Hypoteční banka, a.s. vyjádřil souhlas s prodejem mimo dražbu dne 31.10.2014.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě soud na základě vyjádření insolvenčního správce a pokynu zajištěného věřitele, vycházeje dále z obsahu spisu, z charakteru majetku, jehož se žádost týká, a z předpokládané jeho prodejnosti dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve pokračovánísmyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto ji Josefu anonymizovano jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu § 116 občanského zákoníku povolil rozhodnutím uvedeným ve výrokové části ad. I.

Výrokovou částí ad. II soud zároveň povolil insolvenčnímu správci zpeněžit tento majetek prodejem mimo dražbu, a to na základě pokynu zajištěného věřitele s tímto postupem, když zpeněžení ve veřejné dražbě by bylo zjevně nehospodárné s ohledem na předpokládané náklady spojené s tímto způsobem zpeněžení (§ 289 odst. 1 insolvenčního zákona).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, lze však proti němu podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Námitky se uplatňují písemně, a to podáním adresovaným Krajskému soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Krajský soud v Plzni dne 7. listopadu 2014

Daniela Lukášová v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost: Martina Skalová