KSPL 54 INS 8430/2012-A-9
KSPL 54 INS 8430/2012-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Věra Streckerová, r.č: 485825/156, Přátelství 2048/6, 350 02, Cheb, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20.4.2012, č.j. KSPL 54 INS 8430/2012-A-7,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20.4.2012, č.j. KSPL 54 INS 8430/2012-A-7 s e m ě n í tak, že s e dlužníku n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 5.000,--.

Odůvod ně ní:

Dne 6.4.2012 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Téhož dne byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška, kterou bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.-A-7 ze dne 20.4.2012 byla dlužníku uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Dne 7.5.2012 podal dlužník proti tomuto rozhodnutí včasné odvolání (dokument A-8 spisu).

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 9.5.2012

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová