KSPL 54 INS 8155/2010-A-10
KSPL 54 INS 8155/2010-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Miluše Kminiaková, r.č: 705728/1913, Kostrčany 46, 364 53 Valeč Kostrčany, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.10.2010, č.j. KSPL 54 INS 8155/2010-A-8,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.10.2010 č.j. KSPL 54 INS 8155/2010-A-8 s e m ě n í tak, že s e dlužníku n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,--.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 22.10.2010, č.j. KSPL 54 INS 8155/ 2010-A-8 uložil dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,--.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání.

Dlužnice až ve svém odvolání upřesnila, že veškeré závazky její a jejího manžela jsou jejich společnými závazky náležejícími do SJM.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 18.11.2010

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce Za správnost: Františka Mašková