KSPL 54 INS 8131/2012-P-6
KSPL 54 INS 8131/2012-P-6-11

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Helena Šafránková, r.č: 505719/197, Předslav 32, 339 01, Klatovy 1, o přihlášce pohledávky věřitele: BP Integralis Limited, Diagorou, Kermia Building, 6th 4, 1097 Nicosia, věřitel zastoupen Mgr. Ivo Siegelem, advokátem se sídlem Praha 1, Školská 38,

takto:

Výrok usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 8131/2012-P-6-8 ze dne 1.11.2012 se m ě n í tak, že se dílčí pohledávka č. 5 ve výši 37.390,-- Kč, dílčí pohledávka č. 6 ve výši 100.000,-Kč, dílčí pohledávka č. 7 ve výši 100.000,-Kč a dílčí pohledávka č. 8 ve výši 100.000,-Kč uplatněných přihláškou P-6 věřitele BP Integralis Limited, Diagorou, Kermia Building, 6th 4, 1097 Nicosia, n e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

V předmětné insolvenční věci byla na přezkumném jednání uskutečněném dne 1.8.2012 popřena insolvenčním správcem ve výše uvedeném rozsahu pohledávka věřitele označeného v záhlaví tohoto usnesení.

Dne 1.11.2012 bylo zdejším soudem vydáno usnesení č.j. KSPL 54 INS 8131/2012-P-6-8 kterým byla ve výroku I. odmítnuta dílčí pohledávka č. 5 ve výši 37.390,--Kč, dílčí pohledávka č. 6 ve výši 100.000,-Kč, dílčí pohledávka č. 7 ve výši 100.000,-Kč a dílčí pohledávka č. 8 ve výši 100.000,-Kč uplatněných přihláškou P-6 věřitele BP Integralis Limited, Diagorou, Kermia Building, 6th 4, 1097 Nicosia a ve výroku II. účast jmenovaného věřitele v rozsahu přihlášených pohledávek uvedených ve výrokové části ad. I ukončil. V odůvodnění soud uvedl, že věřitel zmeškal lhůtu k podání žaloby o určení popřené pohledávky, a proto byla přihlášená pohledávka věřitele v částech výše specifikovaných dílčích pohledávek odmítnuta.

Proti tomuto usnesení podal výše uvedený věřitel včasné odvolání, které odůvodnil tím, že podal ve stanovené lhůtě incidenční žalobu.

Šetřením soud zjistil, že věřitel BP Integralis Limited, Diagorou, Kermia Building, 6th 4, 1097 Nicosia, podal skutečně dne 29.8.2012 ke zdejšímu soudu incidenční žalobu na určení pravosti , výše a pořadí pohledávky.

Z výše uvedeného bylo třeba provést tímto opravu dle ust. § 164 o.s.ř.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení se může do 15 dnů od doručení zvláštním způsobem odvolat pouze věřitel uvedený ve výroku usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 23.11.2012

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce za správnost vyhotovení: Pavla Pfefferová

2