KSPL 54 INS 8090/2013-B-86
KSPL 54 INS 8090/2013-B-86

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl asistentem soudce Mgr. Věrou Strejcovou v insolvenční věci dlužníka: Helena Birošová, r.č: 605310/1923, IČO 432 73 343, V Konci 198, 340 37, Měčín, o návrhu , a , oba bytem , na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

, nar. , bytem Měčín, jakožto snaše dlužnice a jejímu manželovi , nar. , bytem , 340 12 Měčín, jakožto synovi dlužnice, s e p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to se týče nemovitých věcí:

-pozemek parc. č. St. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba- objekt k bydlení-č.p. 198 v části obce Měčín, stojící na pozemku parc. č. 122, vše zapsáno na LV č. 18 pro k. ú. a obec Měčín, vedené u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 6.1.2016 (dokument B-72), doplněným dne 19.1.2016 (dokument B-78), se obrátila na soud snacha dlužnice Lenka Birošová a domáhala se rozhodnutí soudu o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve vztahu k majetku označenému ve výroku tohoto usnesení, jenž je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužnice. Jedná se o nemovitost, ve které bydlí navrhovatelka Lenka Birošová se svou rodinou a rovněž i samotná dlužnice. Navrhovatelka si přeje zachovat své rodině bydlení. Ke své žádosti přiložila listiny prokazující, že je snachou dlužnice Heleny Birošové (oddací list, rodný list), a dále Žádost o přípravu návrhu smlouvy o předhypotečním úvěru ze dne 8.1.2016 (dokument B-78 spisu).

Insolvenční správce ve svém podání ze dne 6.1.2016 uvedl, že souhlasí s navrhovanou formou prodeje. Ke své zprávě přiložil znalecký posudek o obvyklé ceně č. 1548/2014 na výše uvedenou nemovitost ze dne 27.11.2014 vypracovaný znalcem Renátou Havířovou, Pod Stráží 75, 323 00 Plzeň, dále pokyn zajištěného věřitele č. 8 prvního v pořadí Komerční banky, a.s., IČO 453 17 054, ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění ze dne 17.12.2015 včetně souhlasu s prodejem osobě blízké dlužnici Lence Birošové (dokument B-73 spisu).

Soud vyhověl navrhovatelce Lence Birošové a povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to usnesením ze dne 28.1.2016 č.j. KSPL 54 INS 8090/2013-B-79.

Dne 23.3.2016 soud obdržel podání (dokument B-84) Lenky Birošové a jejího manžela Josefa Biroše, ve kterém žádají soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Heleny Birošové pro Lenku Birošovou a jejího manžela Josefe Biroše. Svoji žádost odůvodnili tím, že při vyřizování úvěru a podmínek pro koupi výše uvedené nemovitosti došlo při jednání mezi kupujícím, zajištěným věřitelem, insolvenčním správcem a realitním makléřem k nedorozumění v tom smyslu, že kupující nemá být pouze snacha dlužnice Lenka Birošová, ale oba manželé, tedy Lenka Birošová a její manžel Josef Biroš, který je synem dlužnice, a nemovitost má být tedy kupována do společného jmění manželů. Ke své žádosti přiložili souhlas Komerční banky, a.s. jakožto zajištěného věřitele ze dne 15.3.2016.

Insolvenční správce dlužnice Mgr. Naďa Herrmannová se rovněž vyjádřila svým podáním ze dne 23.3.2016 (dokument B-85 spisu) k žádosti osoby blízké o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice kde uvedla, že souhlasí s prodejem výše uvedené nemovitosti dlužnice manželům Lence Birošové a Josefu Birošovi.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě navrhovatelé soudu prokázali, že jsou osobou blízkou dlužnici, doložili, že budou disponovat dostatkem finančních prostředků k úhradě kupní ceny nemovitostí (dokumenty B-72 a B-78 spisu). Soud tedy vycházeje dále z obsahu spisu dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a proto navrhovatelům Lence Birošové a Josefu Birošovi jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu § 22 nového občanského zákoníku tuto výjimku povolil tak, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Soud pro úplnost dodává, že usnesení ze dne 28.1.2016 č.j.-B-79 je v současné době již bezpředmětné.

Soud v dalším ještě odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 4 VSPH 2399/2015-B-37 ze dne 20. ledna 2016.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, lze však proti němu podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Námitky se uplatňují písemně, a to podáním adresovaným Krajskému soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Krajský soud v Plzni dne 30. března 2016

Mgr. Věra Strejcová v.r. asistent soudce

Za správnost: Martina Skalová