KSPL 54 INS 794/2011-B-64
KSPL 54 INS 794/2011-B-64

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. se sídlem Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru 891, PSČ 360 17, identifikační číslo: 468 86 419, za účasti Krajského státního zastupitelství v Plzni, o reorganizačním plánu dlužníka,

takto:

I. Soud schvaluje reorganizační plán dlužníka Moritz Zdekauer, a. s. se sídlem Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru 891, PSČ 360 17, identifikační číslo: 468 86 419 ze dne 2. srpna 2011. II. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby : -do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu zajistil provedení procesních úkonů spojených s účinností reorganizačního plánu; -do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu dlužníku předal zprávu o své dosavadní činnosti; -do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu provedl případné další úkony potřebné k tomu, aby dlužník mohl vykonávat svá dispoziční oprávnění; -v průběhu provádění reorganizačního plánu vykonával dohled nad činností dlužníka se zaměřením na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka a aby o výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informoval insolvenční soud a věřitelský výbor s tím, že první zprávu o výsledcích své činnosti podá ve druhé polovině třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž se reorganizační plán stal účinným. III. Soud ukládá dlužníku, aby informoval insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu a aby zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podával insolvenčnímu správci souhrnně nejméně jednou za 3 měsíce s tím, že první takovou zprávu podá do první poloviny třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž se reorganizační plán stal účinným.

Odůvodnění

Usnesením č. j. KSPL 54INS 794/2011-A-18 ze dne 27. 1. 2011 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a poté usnesením ze dne 5. 4. 2011 č. j.-B-16 povolil řešení úpadku dlužníka reorganizací.

Dlužník poté předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán ze dne 2. 8. 2011 (doručený soudu dne 16. 9. 2011) a zprávu o něm.

Na schůzi věřitelů konané dne 2. 12. 2011 každá ze skupin věřitelů tento reorganizační plán schválila.

Reorganizační plán stanovil následující skupiny věřitelů : první skupina : zajištěný věřitel BOURG Company, s.r.o. druhá skupina : zajištěný věřitel IMERYS Tableware ČR s.r.o. třetí skupina : zajištěný věřitel ČEZ Prodej, s.r.o. čtvrtá skupina : nezajištění věřitelé pátá skupina : akcionáři dlužníka.

V době od předložení reorganizačního plánu do data konání schůze věřitelů dne 2. 12. 2011 třetí skupina věřitelů zanikla, neboť věřitel ČEZ Prodej, s.r.o. postoupil svoji pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení věřiteli BOURG Company, s.r.o. a jmenovaný věřitel se tudíž stal právním nástupcem původního věřitele ČEZ Prodej, s.r.o., jehož účast v řízení skončila. Usnesením ze dne 14. 11. 2011 č.j.-P-24-3 rozhodl soud o vstupu věřitele BOURG Company, s.r.o. na místo dosavadního věřitele ČEZ Prodej, s.r.o. Věřitel BOURG Company, s.r.o. hlasoval v první skupině proto též s pohledávkou za dlužníkem, která dříve svědčila věřiteli ČEZ Prodej, s.r.o.

Insolvenční soud vycházeje ze shora popsané procesní situace následně dále zkoumal, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro schválení reorganizačního plánu, které vyplývají z ustanovení § 348 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) ve znění pozdějších předpisů.

-------

K tomu insolvenční soud konstatuje následující zjištění :

1/ Reorganizační plán obsahuje obligatorní náležitosti vymezené ustanovením § 340 insolvenčního zákona a v řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, z nichž by bylo možné dovozovat, že reorganizační plán není v souladu s insolvenčním zákonem nebo s jinými právními předpisy (§ 348 odst.1 písm. a/ insolvenčního zákona).

2/ V insolvenčním řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné usuzovat, že reorganizačním plánem je sledován nepoctivý záměr. Se zřetelem ke všem okolnostem lze naopak důvodně předpokládat, že reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr (§ 348 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona).

3/ Jak se podává z průběhu schůze věřitelů, reorganizační plán přijala každá skupina věřitelů, která o něm hlasovala a zaměstnanci dlužníka jsou v intencích § 347 odst. 4 insolvenčního zákona skupinou věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny a která se tak považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala (§ 348 odst. 1 písm. c/ insolvenčního zákona).

4/ Z reorganizačního plánu vyplývá, že každý jednotlivý věřitel získá podle reorganizačního plánu plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší nežli hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, pakliže by úpadek dlužníka byl řešen konkursem (§ 348 odst. 1 písm. d/ insolvenčního zákona).

V posuzované věci je způsobem provedení reorganizace jednak restrukturalizace pohledávek věřitelů. Reorganizační plán dále předpokládá další provoz dlužníkova podniku za realizace opatření provozní povahy, která by měla vést k vytvoření provozního hospodářského výsledku před odpisy zajišťujícího další fungování společnosti, úhradu nezajištěných věřitelů, úhradu pohledávek za majetkovou podstatou úpadce v plné výši.

5/ Podle reorganizačního plánu budou splatné pohledávky za majetkovou podstatou a splatné pohledávky jim na roveň postavené v souladu s § 348 odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona plně uhrazeny, a to i dle dohody dlužníka s příslušným věřitelem.

Dle reorganizačního plánu budou dále části dlužníkových aktiv vydány zajištěným věřitelům a dlužníkem bude přijat úvěr od věřitele BOURG Company, s.r.o.

------

Insolvenční správce ve své zprávě vyjádřil stanovisko k reorganizačnímu plánu. Uvedl, že reorganizační plán naplňuje pravidla nejlepšího zájmu, neboť nabízí řešení, v rámci kterých se žádné ze skupin věřitelů nedostane uspokojení, jež by bylo nižší oproti řešení úpadku konkursem. Insolvenční správce považuje reorganizační plán za uskutečnitelný.

Soud rovněž přihlédl k okolnostem, jež by v případě konkursu mohly negativně ovlivnit výši zpeněžení majetkové podstaty a výši pohledávek za majetkovou podstatou, především k možné nutnosti ukončení provozování dlužníkova podniku.

--------

Po zhodnocení výše popsaných skutečností insolvenční soud uzavírá, že v dané věci jsou splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu; proto jej rozhodnutím uvedeným v bodu ad I. výroku tohoto usnesení schválil.

Podle § 352 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti soud.

Reorganizační plán dlužníka s odložením účinnosti na pozdější dobu nepočítá a ani soudem nebylo o odložení jeho účinnosti rozhodnuto.

Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3 insolvenčního zákona (§ 352 odst. 3 insolvenčního zákona). Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem; jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají (§ 353 odst. 1 insolvenčního zákona). Od účinnosti reorganizačního plánu se obnovuje výkon funkce valné hromady dlužníka. Hlasovací práva spojená s cennými papíry vykonávají u dlužníka osoby, kterým tato práva až dosud náležela (§ 353 odst. 3 insolvenčního zákona, ve spojení s obsahem reorganizačního plánu). Není-li insolvenčním zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv (§ 356 odst. 1 insolvenčního zákona). Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v insolvenčním zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno (§ 356 odst. 2 insolvenčního zákona). Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena (§ 356 odst. 3 insolvenčního zákona). Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170 insolvenčního zákona), přijetím reorganizačního plánu zanikají, nejde-li o mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka nebo není-li v reorganizačním plánu uvedeno jinak (§ 359 insolvenčního zákona). Po účinnosti reorganizačního plánu lze proti dlužníku nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení pohledávky, stanovené reorganizačním plánem. Byla-li však tato pohledávka popřena, lze výkon rozhodnutí nebo exekuci vést pouze v případě právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění této pohledávky; toto rozhodnutí musí být k návrhu přiloženo. To platí i pro výkon rozhodnutí nebo exekuci proti třetí osobě, která převzala na základě reorganizačního plánu povinnost za dlužníka nebo vedle něho (§ 360 insolvenčního zákona).

--------

Povinnosti uložené insolvenčnímu správci a dlužníku pod body II. a III. výroku tohoto usnesení mají svůj původ v úpravě obsažené v ustanovení § 354 insolvenčního zákona, přičemž pro první období plnění reorganizačního plánu pokládá insolvenční soud za vhodné plnění předepsaných informačních povinností způsobem popsaným v těchto výrocích (tak, aby zpráva insolvenčního správce mohla vycházet z údajů poskytnutých dlužníkem).

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti rozhodnutí uvedenému v bodu ad. I výroku usnesení mohou podat pouze ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu, a to do 15 dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. Proti bodům ad. II a ad. III výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné.

V Plzni dne 6. 12. 2011

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce za správnost vyhotovení: Pavla Pfefferová