KSPL 54 INS 7841/2012-A-28
KSPL 54 INS 7841/2012-A-28

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Petra Dominová, r.č: 715914/3618, Sušická 286/40, 326 00, Plzeň, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. Září 2012, č.j. KSPL 54 INS 7841/2012-A-17,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. září 2012 č.j. KSPL 54 INS 7841/2010-A-17 s e m ě n í tak, že insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 20. Září 2012, č.j. KSPL 54 INS 7841/ 2012-A-17 zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 5. listopadu 2012

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce za správnost vyhotovení: Pavla Pfefferová