KSPL 54 INS 7745/2012-A-37
KSPL 54 INS 7745/2012-A-37

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: PILSEN STEEL s.r.o., IČ 477 18 706, Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, o insolvenčním návrhu navrhovatelů-věřitelů: a) APKSPOL s.r.o., IČ 290 90 369 se sídlem Plzeň, Křimická 478/81, PSČ 318 00, b) KLIMAPLUS technology s.r.o., IČ 282 52 268 se sídlem Vinařice, Revoluční 325, PSČ 273 07, c) Wake Technology s.r.o., identifikační číslo : 284 57 935 se sídlem Kladno, Huťská 160, PSČ 272 01, d) Advanced World Transport a.s., identifikační číslo : 476 75 977 se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, e) Stavební práce KULE s.r.o., identifikační číslo : 252 42 377 se sídlem Praha 4-Krč, U nových domů II 528/3, PSČ 140 00, f) LIGMET a.s., identifikační číslo : 451 47 493 se sídlem Lazsko 50, g) Mark2 Corporation Czech a.s., identifikační číslo : 257 19 751 se sídlem Praha 4, Pod višňovkou 23/č.p.1662, PSČ 140 00 o odvolání navrhovatele ad. f) LIGMET a.s. proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 7745/2012-A-10 ze dne 5. 4. 2012 ,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j.-A-10 ze dne 5. 4. 2012 se ve výrokové části ad I. mění tak, že insolvenční řízení ve věci dlužníka PILSEN STEEL s. r. o. se zastavuje toliko ve vztahu k navrhovatelům APKSPOL s.r.o. a KLIMAPLUS technology s.r.o.; výrokové části ad. II. a ad. III. zůstávají odvoláním nedotčené.

Odůvodnění

Proti usnesení č.j.-A-10 ze dne 5. 4. 2012 zdejšího soudu, jímž bylo insolvenční řízení na majetek dlužníka PILSEN STEEL s.r.o. zastaveno pro zpětvzetí insolvenčních návrhů navrhovateli ad. a/ a ad. b/ (výroková část ad. I), jímž bylo rozhodnuto dále tak, že v poměru mezi navrhovatelem ad. a/ a dlužníkem a rovněž v poměru mezi navrhovatelem ad. b/ a dlužníkem nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (výroková část ad. II) a jímž bylo rozhodnuto rovněž o povinnosti navrhovatelů ad. a) a ad. b) k úhradě soudního poplatku z návrhu (výroková část ad. III), se odvolal navrhovatel ad. f) LIGMET a.s. odvoláním ze dne 26. 4. 2012 (dokument A-34 spisu). Uvedl, že jeho odvolání směřuje pouze do výrokové části ad. I usnesení. Odvolání odůvodnil tím, že jediným důvodem pro zastavení insolvenčního řízení bylo zpětvzetí insolvenčního návrhu ze strany původních navrhovatelů, přičemž po tomto zpětvzetí došlo k podání dalších návrhů. Za této situace není zastavení řízení důvodné. Z obsahu odvolání je zřejmé, že odvolatel jím nebrojí proti zastavení v řízení v části o insolvenčních návrzích navrhovatelů ad. a/ a ad. b/, kteří vzali své návrhy zpět, nýbrž prot zastavení řízení samotnému.

Podle § 107 odst. 3 insolvenčního zákona platí, že byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

Soudu byl dne 19. dubna 2012 doručen insolvenční návrh odvolatele, jenž tedy dle § 107 insolvenčního zákona tímto okamžikem jako další insolvenční navrhovatel přistoupil k danému insolvenčnímu řízení. Jakkoliv pro něj platí stav řízení daný v době jeho přistoupení k řízení (§ 107 odst. 2 insolvenčního zákona), stává se tímto okamžikem jeho účastníkem se všemi procesními právy a povinnostmi příslušejícími insolvenčnímu navrhovateli, včetně práva podat proti již vydanému rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu odvolání, a jeho insolvenční návrh se stává spolu s původním návrhem procesním podkladem pro zkoumání podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužníka. V mezidobí-po vydání usnesení č.j. KSPL 54 INS 7745/2012-A-10 ze dne 5. 4. 2012-přistoupili vedle odvolatele do řízení se svými návrhy další navrhovatelé ad. c) Wake Technology s.r.o., d) Advanced World Transport a.s., e) Stavební práce KULE s.r.o. a g) Mark2 Corporation Czech a.s. Z těchto navrhovatelů vzali posléze zpět své insolvenční návrhy na majetek dlužníka navrhovatelé ad. c) a ad. e). Vedle navrhovatele ad. f) se nadále domáhá rozhodnutí o úpadku též navrhovatel ad. d). Tento navrhovatel se na soud rovněž obrátil s odvoláním proti shora uvedenému usnesení, jeho odvolání však doposud nemá náležitosti odvolání ve smyslu ustanovení § 205 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona. Na insolvenčním návrhu nadále trvá rovněž navrhovatel ad g).

Podle § 130 odst. 2 insolvenčního zákona platí, že je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět. Toto ustanovení dopadá i na situace, kdy další insolvenční návrh je podán až poté, kdy insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení, samozřejmě za předpokladu, že nový navrhovatel podá včas odvolání ve smyslu § 107 odst. 3 insolvenčního zákona, jak tomu bylo i v případě odvolání navrhovatele ad. f) proti usnesení č.j.-A-10 ze dne 5. 4. 2012.

Ve smyslu § 95 insolvenčního zákona platí, že rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Odvolání navrhovatele proti usnesení č.j.-A-10 ze dne 5. 4. 2012 zdejšího soudu, a to proti jeho výrokové částí ad. I, kterou bylo rozhodnuto o zastavení řízení, je důvodné. Z těchto důvodů napadené usnesení v bodě I. výroku soud prvního stupně postupem podle § 95 změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení s konstatováním, že zbývající rozhodnutí uvedená ve výrokových částek ad. II a ad. III zůstala odvoláním nedotčena.

P o u č e n í : Proti tomuto lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

V Plzni dne 27. 4. 2012

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Petra Menclová