KSPL 54 INS 740/2015-B-14
KSPL 54 INS 740/2015-B-14

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Radomíra Vondráčková, r.č: 645918/1344, Olešná 24, 338 24, Němčovice a dlužníka: Jan Vondráček, r.č: 520504/131, Olešná 24, 338 24, Němčovice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Synovi dlužníků Michalu Vondráčkovi, nar. , bytem se p o vo l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to :

-rodinný dům č.p. 24 stojící na pozemku p.č. 46, zemědělská stavba a nádvoří o výměře 588 m2, zemědělská stavba bez č.p. a č.e.stojící na pozemku p.č. 66 , zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2, pozemek p.č. 13/3 o výměře 111 m2, pozemek p.č. 561/5-ostatní plocha o výměře 1 023 m2, pozemek p.č. 1 277/7-ostatní plocha o výměře 297 m.2, nemovitosti zapsané na LV č.190 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, katastrální území Olešná u Radnic, obec Němčovice.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 6.10.2015 se na soud obrátil syn dlužníků Michal Vondráček a domáhal se rozhodnutí soudu o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve vztahu k majetku označenému ve výroku tohoto usnesení, jenž je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníků.

Insolvenční správce vyjádřil podáním ze dne 19.10.2015 souhlas s tím, aby soud rozhodl o povolení vyjímky ze zákazu nabývání majetku osobami blízkými dle ust. § 295 odst.3 IZ. Zástupce věřitelů udělil souhlas dne 27.10.2015.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. pokračování V daném případě soud na základě vyjádření insolvenčního správce a souhlasu zástupce věřitelů, vycházeje dále z obsahu spisu, z charakteru majetku, jehož se žádost týká, dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto ji Michalu Vondráčkovi jakožto osobě blízké dlužníkům ve smyslu § 116 občanského zákoníku povolil rozhodnutím uvedeným ve výroku usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Plzni dne 30.11.2015

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová