KSPL 54 INS 7361/2010-A-7
KSPL 54 INS 7361/2010-A-7

Usnesení

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci Petr anonymizovano , anonymizovano , Bohušova 781, 348 15 Planá, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4.8.2010 č.j. KSPL 54INS 7361/2010-A-5, takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4.8.2010 č.j. KSPL 54INS 7361/2010-A-5 se zrušuje.

Odůvodnění

Usnesením citovaným ve výroku shora uložil zdejší soud dlužníku uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 10.000,-.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání a navrhl jeho zrušení. Své odvolání odůvodnil-s odkazem na své výdělečné schopnosti-zejména tím, že je schopen uhradit nezajištěným věřitelům 30 % jejich pohledávek.

Za dané procesní situace soud vycházeje dále z majetkové situace žalobce, z jím dosahovaných příjmů a z rozsahu vyčísleních závazků dlužníka, z obsahu jeho prohlášení v odvolání, shledal jeho odvolání důvodným, pročež mu tímto usnesením ve smyslu ustanovení § 210a o.s.ř. vyhověl.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u soudu podepsaného.

V Plzni dne 25.8.2010

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce

Za správnost: Františka Mašková