KSPL 54 INS 7109/2013-A-8
KSPL 54 INS 7109/2013-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Petr Ludvar, r.č: 871208/2214, Mánesova 802, 339 01, Klatovy, zastoupen JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátem, Krameriova 139, 339 01, Klatovy, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. března 2013, č.j. KSPL 54 INS 7109/2013-A-6,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. března 2013, č.j. KSPL 54 INS 7109/2013-A-6, s e m ě n í tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 22. března 2013, č.j. KSPL 54 INS 7109/2013-A-6, odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17, Plzeň

Krajský soud v Plzni dne 16. dubna 2013

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová