KSPL 54 INS 6582/2013-A-11
KSPL 54 INS 6582/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Radek Brzobohatý, r.č: 820709/2234, IČO 72285915, bytem a místem podnikání Jelínkova 1876, 356 01, Sokolov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4.7.2013, č.j. KSPL 54 INS 6582/2010-A-9,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4.7.2013, č.j. KSPL 54 INS 6582/2013-A-9 s e m ě n í tak, že s e dlužníku n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 5.000,--.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.-A-9 ze dne 4.7.2013 byla dlužníku uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Dne 20.8.2013 podal dlužník proti tomuto rozhodnutí včasné odvolání (dokument A-10).

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17, Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 27. srpna 2013

JUDr. Miloš Benetka, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Alena Kovářová