KSPL 54 INS 6453/2016-B-23
č. j. KSPL 54 INS 6453/2016-B-23

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Daniel Trenk, rč: 810922/2033 Sady Pětatřicátníků 20/7, 301 00, Plzeň o zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení, o odměně insolvenčního správce a jeho zproštění funkce, takto:

I. Schválené oddlužení dlužníka Daniela Trenka, rč: 810922/2033, Sady Pětatřicátníků 20/7, 301 00 Plzeň, se zrušuje. II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Daniela Trenka, rč: 810922/2033, Sady Pětatřicátníků 20/7, 301 00 Plzeň, se zastavuje. III. Insolvenčnímu správci AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 284 90 738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1 se určuje odměna ve výši 20 872,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 4 174,50 Kč včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje přiznané správci činí 25 047 včetně DPH). IV. Odměna a hotové výdaje přiznané insolvenčnímu správci v celkové výši 25 047 Kč včetně DPH budou uhrazeny jednak z měsíčně hrazených záloh na odměnu a hotové výdaje již uhrazených dlužníkem, a to ve výši 16 335 Kč ve zbytku, tj. ve výši 8 712 Kč bude nárok správce na odměnu a hotové výdaje uspokojen ze státních prostředků. V. Česká republika-Krajský soud v Plzni je povinna zaplatit odvolanému insolvenčnímu správci dlužníka, jímž je AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 284 90 738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1 část odměny správce ve výši 8 712 Kč včetně DPH, a to do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení. VI. AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 284 90 738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1 se zprošťuje funkce insolvenčního správce dlužníka.

Odůvodnění: Krajský soud v Plzni rozhodl usnesením č. j.-B-5 ze dne 12. 4. 2016 o úpadku dlužníka; současně bylo povoleno dlužníku oddlužení. Účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 12. 4. 2016. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 284 90 738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1. Krajský soud v Plzni rozhodl následně usnesením č. j.-B-5 ze dne 17. 6. 2016 o schválení oddlužení dlužníka, a to plněním splátkového kalendáře. Z obsahu spisu a ze zpráv insolvenčního správce o průběhu oddlužení soud zjistil, že dlužník neplní povinnosti, jež mu byly stanoveny na základě usnesení o schválení oddlužení. Dlužník správce neinformuje o svých příjmech, o plátcích svého příjmu. Až v prosinci loňského roku zjistil insolvenční správce na základě sdělení ČSSZ, že dlužník je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a to od září loňského roku. Dlužník je nekontaktní, na poslední adresu, kterou soudu sdělil před podáním na B-20 tj. na adresu Sady Pětatřicátníků 20/7, Plzeň se insolvenčnímu správci dlužníka nedaří dlouhodobě kontaktovat, jinou možnost komunikace

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová isir.justi ce.cz s dlužníkem správce nemá, resp. insolvenční správce má k dispozici telefonní číslo, na kterém však není dlužník kontaktní. Dlužník naposledy hradil do majetkové podstaty splátku v červnu 2017 a od té doby neuhradil ničeho. Dlužníku vznikl dluh na zálohách na odměnu a hotové výdaje správce. V současné době správci dluží na těchto zálohách 8 712 Kč. Další pokračování oddlužení podle přesvědčení správce nepřichází v úvahu, nejen že nejsou plněny podmínky oddlužení, dokonce další trvání oddlužení znamená vznik dalších splatných pohledávek správce za dlužníkem na zálohách na odměnu a hotové výdaje. Proto IS navrhuje, aby soudem bylo rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení. Na jednání ke zrušení nařízené soudem na 31. 1. 2018 se dlužník nedostavil. Svoji nepřítomnost na jednání omluvil, nenavrhl však odročení jednání. Podle ustanovení § 101 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ platí, že nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového účastníka; vychází přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů. Za situace, kdy dlužník nenavrhl odročení jednání, soud projednal věc v dlužníkově nepřítomnosti, vycházel přitom z písemností založených ve spisu a z dosavadních vyjádření insolvenčního správce a postoje dlužníka. Podle ustanovení § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění, soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení [písm. a)], nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit [písm. b)], nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [písm. c)], anebo to navrhne dlužník [písm. d)]. Podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Soud učinil z obsahu spisu a z vyjádření správce skutková zjištění jednak o tom, že dlužník neplní podstatné povinnosti informovat soud a insolvenčního správce o plátcích svých příjmů a předkládat soudu a správci pravidelně přehledy svých příjmů. Dále má soud za zjištěné, že dlužníku vznikl po schválení oddlužení splatný dluh s dobou delší 30 dnů po lhůtě splatnosti na zálohách na odměnu a hotové výdaje správce ve správcem vyčíslené výši 8 712 Kč, který dlužník nezaplatil. Dlužník dlouhodobě nehradí plnění do majetkové podstaty. Pakliže by tak za dané situace bylo nadále vedeno oddlužení dlužníka, nejen že by nedocházelo k dalšímu uspokojování věřitelů, nýbrž vznikaly by další splatné závazky dlužníka na zálohách na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová

Tato zjištění nutně ústí v závěr, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka podle § 418 odst. 1 písm. a/ a c/ IZ a důvody pro zastavení insolvenčního řízení na majetek dlužníka, jenž nepožádal, aby způsobem řešení jeho úpadku byl konkurs, a rovněž důvody pro zproštění insolvenčního správce funkce (§ 418 odst. 4 insolvenčního zákona), o čemž soud rozhodl ve výrokových částech ad. I, II a VI tohoto usnesení. O odměně insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), podle kterého náleží insolvenčnímu správci odměna 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. V daném případě má tedy správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za 23 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení. Soud zároveň rozhodl o způsobu uspokojení nároku insolvenčního správce na odměnu a hotové výdaje, a to tak, že částečně (ve výši 16 335 Kč) bude tento nárok uspokojen ze záloh složených dlužníkem; ve zbytku, tj. ve výši 8 712 Kč, bude nárok správce na odměnu uspokojen úhradou ze státních prostředků postupem podle § 38 odst. 2 insolvenčního zákona, když správci v této výši dlužník doposud neuhradil zálohy na předmětnou část odměny a hotových výdajů a tyto prostředky se tudíž nenacházejí v majetkové podstatě. Podle posledně citovaného zákonného ustanovení platí, že odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

Poučení: Proti výroku I. mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona). Proti výrokům II., III. a IV. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona). Proti výrokům V. a VI. může podat odvolání pouze dlužník. Odvolání se podává do15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. Proti rozhodnutí uvedenému ve výrok V. není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Plzeň 13. února 2018

JUDr. Miloš Benetka v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová