KSPL 54 INS 6168/2010
KSPL 54 INS 6168/2010-

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: LENALI CZ s.r.o. se sídlem Kasejovice 337, PSČ 335 44, identifikační číslo: 26353156, dlužník zastoupen Mgr. et Mgr. Petrou Harantovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Lochotínská 18, o insolvenčním návrhu navrhovatele (věřitele) Lijatom v.o.s., se sídlem Plzeň, Přemyslova 89/48, PSČ 301 00, identifikační číslo: 29101786, o návrhu na nařízení předběžného opatření,

takto :

Nařizuje se toto předběžné opatření :

I. Dlužníkovi s e z a k a z u j e nakládat s majetkem náležejícím do jeho majetkové podstaty bez souhlasu předběžného správce.

II. Předběžným správcem se u st a n o vu j e Mgr. Karel Touschek, Pařížská 2, 301 00 Plzeň.

III. Soud u k l á d á osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnění z nich napříště poskytovaly předběžnému správci.

IV. Předběžné opatření zanikne právní mocí rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Odůvodnění:

Insolvenční navrhovatel (věřitel) Lijatom v.o.s. se na soud obrátil insolvenčním návrhem ze dne 3.6.2010 doručeným soudu téhož dne, jímž se domáhá rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka.

Insolvenční navrhovatel se na soud rovněž obrátil návrhem na vydání předběžného opatření ze dne 4.6.2010 (téhož dne doručeným soudu), kterým navrhl, aby soud uložil dlužníku nenakládat s majetkem blíže v tomto návrhu označeným. Návrh na nařízení předběžného opatření odůvodnil zejména tím, že dlužník činí úkony, kterými se zbavuje majetku, ze kterého by bylo možno hradit závazky dlužníka, neboť dne 3.6.2010 došlo k převodu nemovitostí ve vlastnictví dlužníka v k.ú. Kasejovice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1345 na subjekt personálně spojený s osobou bývalého jednatele . Podle navrhovatele je dána důvodná obava, že dojde ke změnám v rozsahu majetkové podstaty dlužníka v neprospěch věřitelů.

Dlužník ve svém vyjádření k insolvenčnímu návrhu jednak odmítl tvrzení navrhovatele o svém úpadku i o potřebě vydání předběžného opatření, zároveň však k návrhu na nařízení předběžného opatření potvrdil, že uzavřel kupní smlouvu na nemovitosti, a to dne

31.5.2010, jejíž stejnopis soudu předložil, a uvedl, že vkladové řízení ohledně nemovitostí bylo založeno dne 3.6.2010 v 8.12 hodin.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ platí, že je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Z obsahu spisu a ze souhlasného vyjádření účastníků vyplývá, že krátce před zahájením insolvenčního řízení, a to dne 31.5.2010, uzavřel dlužník kupní smlouvu na soubor nemovitostí náležejících do jeho majetku, a to nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 1345 pro obec a k.ú. Kasejovice vedeným Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk. Kupní smlouva byla uzavřena s kupujícím INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ LENALI s.r.o. Podle informace o průběhu řízení dané ze strany Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk bylo vkladové řízení založeno dne 3.6.2010, tj. v den zahájení insolvenčního řízení.

Tato okolnost podle přesvědčení soudu zakládá nutnost vydání předběžného opatření postupem podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ.

Proto soud tímto rozhodnutím vydal předběžné opatření, jímž omezil dispoziční oprávnění dlužníka tak, že může nakládat se svým majetkem náležejícím do majetkové podstaty pouze se souhlasem předběžného správce, přičemž zároveň dle § 112 IZ předběžného správce ustanovil. Zároveň soud uložil osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Podle ustanovení § 113 odst. 5 IZ předběžné opatření zanikne a) uplynutím doby, po kterou mělo trvat, b) vydáním rozhodnutí podle § 142 IZ, neurčí-li insolvenční soud v takovém rozhodnutí, že předběžné opatření zanikne až právní mocí rozhodnutí, c) účinností moratoria, ledaže insolvenční soud určil v rozhodnutí o vyhlášení moratoria jinak, d) vydáním rozhodnutí, kterým se předběžné opatření zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo nařízeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání jen dlužník, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek dlužníkovi, ačkoliv podle tohoto usnesení má plnit předběžnému správci, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o předběžném opatření nemohla vědět.

Krajský soud v Plzni dne 9.6.2010

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce

Za správnost: Františka Mašková