KSPL 54 INS 5920/2012-A-11
KSPL 54 INS 5920/2012-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Petr Jiskra, r.č: 680613/1508, Sídliště 667, 357 01, Rotava, pro doručování: Palackého nám. 359/1, 301 00, Plzeň, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 5920/2012-A-9 ze dne 22.3.2012,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.3.2012 č.j. KSPL 54 INS 5920/2012-A-9 s e m ě n í tak, že s e dlužníku n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 5.000,--.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 22.3.2012, č.j. KSPL 54 INS 5920/2012-A-9 uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 5.000,--.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 3.4.2012

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce Za správnost: Jitka Nedvídková