KSPL 54 INS 5490/2013-B-34
KSPL 54 INS 5490/2013-B-34

US NE SE NÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Danielou Lukášovou v insolvenční věci dlužníka: Zdeňka Vokáčová, r.č: 645505/1603, Nová Ves u Nepomuka 15, 335 01, Nepomuk, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

tak to:

Sestře dlužníka Ivaně Petrmichlové, nar. , bytem se p o vo l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to:

-spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1708 o výměře 140 m2-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Východní předměstí č.p. 207-objekt bydlení, stavba stojící na pozemku p.č. 107, zapsáno na LV č. 2031 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, katastrální území Plzeň.

Odův odně ní:

Z obsahu spisu soud zjistil, že podáním ze dne 11. 10. 2016 požádala Ivana Petrmichlová o udělení výjimky ze zákazu podle § 295 odst. 3 IZ s tím, že je sestrou dlužnice a přeje si zachovat svému otci bydlení. V návrhu dále uvedla, že v uvedené nemovitosti otec bydlí, má k místu citový vztah, když v ní prožil celý svůj dosavadní život. Rovněž by nedošlo ke zvýšení jeho životních nákladů spojených s hledáním nového bydlení a placením nájemného.

Smyslem omezení osob uvedených v prvých dvou odstavcích § 295 insolvenčního zákona stran nabývání majetku z majetkové podstaty je především zamezit takovým spekulacím s majetkem, jejichž výsledkem by bylo jen to, že se těmto osobám podaří v relativně krátké době pro sebe (či skrytě pro dlužníka samého) ke škodě věřitelů znovu získat zpět zpeněžovaný majetek, tedy ve své podstatě má toto ustanovení mimo jiné bránit podvodným úpadkům. Při vědomí této skutečnosti je proto třeba nahlížet na žádosti těchto osob o udělení výjimky ve smyslu třetího odstavce, již lze připustit především tam, kde vstřícným přístupem soudu k danému požadavku nebudou insolvenční věřitelé poškozeni, resp. tam, kde lze důvodně očekávat, že míra uspokojení jejich nároků nebude nižší oproti stavu, kdy daný zákaz bude striktně zachován.

Tak je tomu dle názoru soudu v daném případě, kdy sestra dlužnice se vlastně nedovolává než přání zachovat svému rodinnému příslušníku-otci bydlení, přičemž při šetření zásad insolvenčního řízení a dodržením jednotlivých ustanovení o zpeněžování majetku podstaty (§ 282 a násl. IZ) by insolvenční věřitelé neměli být nijak poškozeni. isir.justi ce.cz

Jinak řečeno, nabídne-li navrhovatel Ivana Petrmichlová za spoluvlastnický podíl při splnění podle § 293 nejlepší cenu, resp. nejlepší podmínky zpeněžení, není rozumného důvodu takovému prodeji věci z podstaty bránit jen proto, že jde o sestru dlužnice. Opačný výklad by byl (při absenci jiných rozhodných skutečností) formalistickým výkladem zákona, jenž by sestru dlužnice krátil na jejích právech, ale především by ve svých důsledcích byl způsobilý přivodit újmu právě dlužníkovým věřitelům. Důvodem pro udělení výjimky může být předpoklad, že to může být třeba právě dlužníkova sestra, kdo o koupi projeví vskutku kvalifikovaný zájem a nabídne i nejlepší podmínky, neboť k prodeji se nabízí toliko spoluvlastnický podíl. Pro rozhodnutí o návrhu na udělení výjimky přitom podle soudu není podstatné, zda navrhovatelka nejlepší cenu (nejlepší podmínky zpeněžení) skutečně nabídne a zda následně prokáže, že je schopna ji uhradit nebo zda nemovitost bude prodána jinému případnému zájemci, jehož nabídka bude pro věřitele výhodnější.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, lze však proti němu podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Námitky se uplatňují písemně, a to podáním adresovaným Krajskému soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Krajský soud v Plzni dne 2.listopadu 2016

Daniela Lukášová v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost: Martina Skalová