KSPL 54 INS 442/2014-B-42
KSPL 54 INS 442/2014-B-42

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Lenka J i r k o v á, r. č: 705726/2036, Macháčkova 877/8, 318 00, Plzeň, zastoupena Mgr. Martinem Jančou, advokátem se sídlem Mikulášské náměstí 11, 326 00 Plzeň, o návrhu dlužnice na nařízení předběžného opatření (dokumenty B-38 a B-39 spisu; návrh je opatřený datem 18. 8. 2015),

takto :

Návrh dlužnice na nařízení předběžného opatření ze dne 18. 8. 2015 (dokumenty B-38 a B-

39 spisu) s e o d m í t á.

Odůvodnění

Dlužnice Lenka Jirková se na soud obrátila návrhem s vyznačeným datem vyhotovení 18. 8. 2015, kterýžto návrh byl soudu doručen dne 3. 9. 2015 v elektronické podobě a zároveň téhož dne v podobě listinné (jde o dokumenty B-38 a B-39 spisu).

Dlužnice, o jejímž úpadku a povolení oddlužení bylo rozhodnuto usnesením ze dne 3. 4. 2014 č. j.-A-13 a jejíž oddlužení plněním splátkového kalendáře bylo posléze soudem schváleno usnesením ze dne 4. 6. 2015 č. j.-B -28, navrhla nařízení předběžného opatření. Její návrh je však nedostatečně určitý a nedostatečně srozumitelný, obsahuje nadto vzájemné rozpory, nelze tak učinit ani jednoznačný závěr o tom, jakého konkrétního rozhodnutí soudu (případně jiného orgánu) se jím dlužnice domáhá. Rovněž dlužníkem v návrhu použitá terminologie nenaplňuje potřebu dostatečné určitosti a srozumitelnosti návrhu, kterou nezbývá nežli požadovat od tohoto procesního úkonu.

V návrhu se jednak popisuje, že insolvenční správce Mgr. Petr Brož obdržel pokyn od zajištěného věřitele k prodeji dlužnici náležející bytové jednotky č. 877/34 v budově č. p. 877 na pozemku p. č. 2176/111 s podílem na společných částech domu v rozsahu 5219/362489 na LV č. 8615 v k. ú. Skvrňany, okres Plzeň-město, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město (dále jen jednotka ). Podle dlužnice byla jednotka prodána za cenu nižší nežli dle znaleckého posudku, přičemž dlužnici se však podařilo-jak popisuje-nalézt kupce za částku převyšující 1.100.000,-Kč . Dlužnice k tomu v návrhu konstatuje, že je třeba prozatímně zastavit převod nemovitosti, zároveň však žádá, aby bylo rozhodnuto tak, že řízení ohledně vkladu nemovitosti se zastavuje , dále že žádá, aby soud rozhodl tak, že ruší KS sjednanou správcem a zastavuje provedení vkladu na osobu nabyvatele Petrus Václav a dále, že ruší smlouvu sjednanou a podepsanou s osobou Petrus Václav .

Podle ustanovení § 75 odst. 1 občanského soudního řádu (o. s. ř.), předběžné opatření nařídí předseda senátu na návrh.

Platí, že návrh musí být dostatečně určitý a srozumitelný tak, aby vymezení práv a jim odpovídajících povinností v něm obsažené bylo provedeno natolik přesně a jednoznačně, aby byl po materiální stránce vykonatelný. Soud totiž nemůže účastníkům přiznat jiná práva a uložit jim jiné povinnosti, nežli ty , jež jsou navrhovány. Soud zároveň musí žalobní petit svým rozhodnutím zcela vyčerpat a nesmí jej překročit (toto pravidlo platí s výjimkami podle § 153 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění; insolvenční zákon, dále jen IZ ).

Pro nedostatky návrhu nelze meritorně rozhodnout o návrhu dlužnice na nařízení předběžného opatření. Současná podoba návrhu na nařízení předběžného opatření dlužníka neumožňuje převzetí jeho petitu do výroku soudního rozhodnutí.

Protože pro uvedené nedostatky je dlužníkův návrh na nařízení předběžného opatření neprojednatelný, a dále proto, že postup podle § 43 o.s.ř. (výzva k odstranění vad podání) je vyloučen ustanovením § 75a odst. 1 o.s.ř., insolvenční soud návrh bez dalšího odmítl.

Soud k věci dále doplňuje, že z podání dlužnice, jež je v řízení zastoupena advokátem, je zjevné, že vyvíjí snahu o to, aby k převodu jednotky na nového nabyvatele nedošlo. Má-li na mysli žalobu na určení neplatnosti smlouvy o převodu jednotky (příp. jiný návrh), je na ní, aby v tomto směru učinila návrh řádný a obrátila se s ním na příslušný soud. Místní příslušnost soudu upravuje o. s. ř. ve svých ustanoveních § 250 odst. 1 a odst. 2.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

Krajský soud v Plzni dne 9. 9. 2015

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová