KSPL 54 INS 3895/2010-B-42
KSPL 54 INS 3895/2010-B-42

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl asistentem soudce Mgr. Věrou Strejcovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jan Prokop, r.č: 581213/1666, Písečná 920/44, 350 02, Cheb,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. října 2010, č.j. KSPL 54 INS 3895/2010-B-41, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Věřitel Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČO 471 14 975, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 zaslal soudu dne 2.10.2014 žádost o vydání výpisu ze seznamu přihlášených pohledávek.

Soud usnesením soudu ze dne 8. října 2010, č.j. KSPL 54 INS 3895/2010-B-41 vyzval věřitele k zaplacení soudního poplatku za vydání výpisu ze seznamu přihlášených pohledávek ve výši Kč 150,--, a to podle položky 28 bodu 1 Sazebníku soudních poplatků, která je přílohou zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích /dále jen zákona o soudních poplatcích /.

Podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je věřitel Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky osvobozen od placení soudního poplatku při podání žádosti o vydání výpisu ze seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

Soud tedy v souladu s § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích usnesení o uložení soudního poplatku ze dne 8. října 2010, č.j.-B-41 výrokem tohoto usnesení zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17, Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 4. listopadu 2014

Mgr. Věra Strejcová v.r. asistent soudce

Za správnost: Martina Skalová