KSPL 54 INS 34952/2014-B-16
KSPL 54 INS 34952/2014-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl asistentem soudce Mgr. Věrou Strejcovou v insolvenční věci dlužníka: Lumír Rezek, r.č: 740903/1806, IČO 663 33 881, Soběkury 48, 334 01, Soběkury, o návrhu o návrhu matky dlužníka Alexandry anonymizovano , anonymizovano , Skalníkova 454/16, 353 01 Mariánské Lázně, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Matce dlužníka Alexandře anonymizovano , narozené , , se p o vo l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to co se týče majetku zapsaného do majetkové podstaty dlužníka (viz dokument KSPL 54 INS 34952/2014-B-3, kategorie automobil, pol. č. 4), a to:

-motorové vozidlo zn. Renault Thalia, VIN VF1LB07CF26902482, barva červená základní, rok výroby 2002.

II. Soud u d ě l u j e insolvenčnímu správci dlužníka souhlas se zpeněžením, a to prodejem mimo dražbu majetku uvedeného ve výrokové části ad I. tohoto usnesení, a to podle návrhu správce (dokument B-13 spisu).

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 21.10.2015 (dokument B-8 spisu), doplněným dne 3.11.2015 (dokument B-10 spisu) se obrátila na soud matka dlužníka Alexandra anonymizovano a domáhala se rozhodnutí soudu o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve vztahu k majetku označenému ve výroku tohoto usnesení, jenž je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jím svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě soud na základě vyjádření insolvenčního správce a vycházeje dále z obsahu spisu, kdy insolvenční soud vykonává působnost věřitelského výboru (§ 66 IZ), z charakteru majetku, jehož se žádost týká, dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto matce dlužníka Alexandře anonymizovano jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu § 22 NOZ povolil rozhodnutím uvedeným ve výrokové části ad. I.

Výrokovou částí ad. II soud zároveň povolil správci zpeněžit tento majetek prodejem mimo dražbu, když zpeněžení ve veřejné dražbě by bylo zjevně nehospodárné s ohledem na předpokládané náklady spojené s tímto způsobem zpeněžením (§ 289 odst. 1 insolvenčního zákona).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, lze však proti němu podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Námitky se uplatňují písemně, a to podáním adresovaným Krajskému soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Krajský soud v Plzni dne 30. listopadu 2015

Mgr. Věra Strejcová v.r. asistent soudce

Za správnost: Martina Skalová