KSPL 54 INS 34541/2013-B-48
KSPL 54 INS 34541/2013-B-48

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Pavel Panc, r. č. 751128/2086, Na Kovárně 1040/22, 312 00 Plzeň,

takto:

I. Schválené oddlužení dlužníka: Pavel Panc, r. č. 751128/2086, Na Kovárně 1040/22, 312 00 Plzeň, se zrušuje.

II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Pavel Panc, r. č. 751128/2086, Na Kovárně 1040/22, 312 00 Plzeň se zastavuje.

III. Insolvenční správkyni JUDr. Daniele Urbanové, IČO: 66240484, Na Příkopě 31, Praha 1, se určuje odměna ve výši 103 683,40 včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 19 288,14 včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje přiznané správci činí 122 971,54 včetně DPH).

IV. Odměna a hotové výdaje přiznané insolvenčnímu správci v celkové výši 122 971,54 včetně DPH budou uhrazeny z majetkové podstaty dlužníka, z měsíčně hrazených záloh na odměnu a hotové výdaje a dále ze zálohy přiznané správci (ve výši Kč 62 845,90) ve smyslu usnesení ze dne 8. 2. 2017 č. j.-B-26.

V. JUDr. Daniela Urbanová, IČO : 66240484, Na Příkopě 31, Praha 1, se zprošťuje funkce insolvenční správkyně dlužníka.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozhodl usnesením č. j.-A-26 o úpadku dlužníka Pavla Pance; současně bylo povoleno dlužníku oddlužení. Účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 16. 4. 2014. Insolvenční správkyní dlužníka byla ustanovena JUDr. Daniela Urbanová (dále jen insolvenční správce ).

Krajský soud v Plzni rozhodl posléze usnesením č. j.-B-5 ze dne 10. 9. 2014 o schválení oddlužení dlužníka, a to plněním splátkového kalendáře.

Z obsahu spisu a ze zpráv insolvenčního správce o průběhu oddlužení plyne, že dlužník dlouhodobě nehradí do oddlužení splátky, dlužník nadto není ani kontaktní, správce se s ním nemohl spojit a soudu se jej nepodařilo obeslat na adresu, kterou uvedl v podání insolvenčnímu soudu (§ 80 odst. 2 IZ). Soudu proto nezbylo, nežli mu předvolání na jednání nařízené k projednání postupu podle § 418 IZ doručit náhradním způsobem.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová isir.justi ce.cz jejich pohledávek s předpokladem uspokojení věřitelů do konce trvání oddlužení pouze v rozsahu přibližně 10,6% jejich pohledávek. Poslední splátku v oddlužení uhradil dlužník v měsíci říjnu 2016. Od té doby do majetkové podstaty dlužníka přibylo na uspokojení zapodstatových pohledávek (odměny a hotových výdajů správce) a na plnění pro nezajištěné věřitele jen Kč 50 000, které správce získal v rámci zpeněžení majetku dlužníka jakožto mimořádnou splátku v oddlužení coby plnění na smluvní pokutu. Insolvenční správce z této částky uspokojil pohledávky na dlužných zálohách na odměnu a hotové výdaje, částku Kč 6 534 odpovídající šesti zálohám na odměnu a hotové výdaje (§ 38 odst. 6 IZ) deponoval na svém účtu.

Plnění v oddlužení tak není dostatečné a nepochybně tak nebude dosažen účel oddlužení, tj. uspokojení věřitelů v rozsahu 30 % jejich pohledávek a navazující osvobození dlužníka od placení pohledávek.

Dlužník rovněž nepředkládá přehledy svých příjmů.

Jak shora již uvedeno, dlužník je nadto nekontaktní. Na jednání před soud se bez omluvy nedostavil (a nepožádal soud o jejich odročení) a správce a ani soud jej tak ani nemohou vést k nápravě.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení [písm. a)], nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit [písm. b)], nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [písm. c)], anebo to navrhne dlužník [písm. d)].

Podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Soud učinil z obsahu spisu a z vyjádření správce skutková zjištění jednak o tom, že dlužník neplní podstatné povinnosti informovat soud a insolvenčního správce o plátcích svých příjmů

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová vycházeje z dosavadního plnění do majetkové podstaty a z výše splátek do oddlužení-že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Z obsahu spisu se nepodává, že by v možnostech dlužníka bylo uskutečnit do majetkové podstaty plnění v rozsahu potřebném pro nejméně 30% uspokojení nezajištěných věřitelů do konce trvání oddlužení.

Za situace nastalé v daném insolvenčním řízení je tak nepochybné, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka podle § 418 odst. 1 písm. a/ a b/ insolvenčního zákona a důvody pro zastavení insolvenčního řízení na majetek dlužníka, jenž nepožádal, aby způsobem řešení jeho úpadku byl konkurs, a zproštění insolvenčního správce funkce (§ 418 odst. 4 insolvenčního zákona), o čemž soud rozhodl ve výrokových částech ad. I, II a V tohoto usnesení.

O odměně insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), podle něhož náleží insolvenčnímu správci odměna 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. V daném případě má tedy správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za 38 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení a dále za 7 měsíců za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení. Správce má dále nárok na odměnu z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění a hotové výdaje vynaložené v souvislosti se zpeněžením předmětu zajištění (§ 1, odst. 2, § 7 vyhlášky); celkem jde o odměnu a hotové výdaje ve výši 122 971,54 Kč včetně DPH ve smyslu vyúčtování, které insolvenční správce soudu předložil.

Soud zároveň rozhodl o způsobu uspokojení nároku insolvenčního správce na odměnu a hotové výdaje, a to tak, že tento nárok bude uspokojen z majetkové podstaty, z měsíčních záloh složených dlužníkem; ve zbytku, tj. ve výši (ve výši Kč 62 845,90) bude uspokojen ze zálohy přiznané správci ve smyslu usnesení ze dne 8. 2. 2017 č. j.-B-26.

Za situace, kdy budou odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce uhrazeny zcela z majetkové podstaty a ze složených záloh, insolvenční správce zbývající prostředky v majetkové podstatě (deponované postupem podle ustanovení § 38 odst. 6 IZ) zároveň rozvrhne mezi nezajištěné věřitele v poměru dle schváleného oddlužení podle usnesení ze dne 10. 9. 2014 č. j. -B-5.

Poučení:

Proti výroku I. mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Proti výrokům II. až V. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Plzeň dne 24. 1. 2018

JUDr. Miloš Benetka v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová