KSPL 54 INS 31995/2012-B-33
KSPL 54 INS 31995/2012-B-33

US NE SE NÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Danielou Lukášovou v insolvenční věci dlužníka : Helena anonymizovano , r.č: 555419/0543, Zahradní 641, 357 35, Chodov u Karlových Varů, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

tak to:

Dceři dlužníka Heleně anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 641, 357 35 Chodov s e p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka , které je tvořeno následujícími movitými věcmi:

-válenda, rok pořízení 2007 -televizor, rok pořízení 2008 -stůl + 2 židle, rok pořízení 2008 -mobilní telefon, rok pořízení 2006 -chladnička zn. Whirpool, rok pořízení 2009 -automatická pračka zn. Whirpool, rok pořízení 2009

Odův odně ní

Návrhem ze dne 22.1.2014 se na soud obrátila dcera dlužnice Helena anonymizovano , anonymizovano a domáhala se rozhodnutí soudu o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve vztahu k majetku označenému ve výroku tohoto usnesení, jenž je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužnice.

Podle vyjádření insolvenční správkyně jde v případě tohoto majetku o movité věci, nepatrné hodnoty , s jehož prodejem třetí osobě by vznikly vyšší náklady, než by byl výnos z prodeje tohoto movitého majetku.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě soud vycházeje z obsahu spisu dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto ji Heleně anonymizovano pokračováníjakožto osobě blízké dlužnici ve smyslu § 116 občanského zákoníku povolil rozhodnutím uvedeným ve výrokové části.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, lze však proti němu podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Námitky se uplatňují písemně, a to podáním adresovaným Krajskému soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Krajský soud v Plzni dne 28.1.2014

Daniela Lukášová v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost: Martina Skalová