KSPL 54 INS 31837/2013-A-11
KSPL 54 INS 31837/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Romana Stanislavová, r.č: 676223/0255, Lipová 545, 330 33, Město Touškov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2.1.2014 , č.j. KSPL 54 INS 31837/2013-A-8 ,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2.1.2014 č.j. KSPL 54 INS 31837/2013-A-8 s e m ě n í tak, že s e dlužníku n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,--.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 2.1.2014 , č.j. KSPL 54 INS 31837/2013-A-8 uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,--.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 27.1.2014

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová