KSPL 54 INS 30813/2013-A-16
KSPL 54 INS 30813/2013-A-16

Usnesení

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : INVESTMENT LOFIDAMI GROUP, a. s. se sídlem Dalovice, Hlavní 30, PSČ 362 63, identifikační číslo : 28002849, o insolvenčním návrhu navrhovatele : Česká spořitelna, a. s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, navrhovatel zastoupen Mgr. Martinem Hejným, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 55, o návrhu navrhovatele Česká spořitelna, a. s. na nařízení předběžného opatření,

takto :

Nařizuje se toto předběžné opatření :

I. Dlužníkovi s e z a k a z u j e nakládat s majetkem náležejícím do jeho majetkové podstaty bez souhlasu předběžného správce.

II. Předběžným správcem s e u s t a n o v u j e Tomko a partneři, v.o.s., IČ: 01696262, se sídlem Purkyňova 547/43, 301 00 Plzeň.

III. Soud u k l á d á osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnění z nich napříště poskytovaly předběžnému správci.

IV. Předběžné opatření zanikne právní mocí rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

V. Navrhovatel Česká spořitelna, a. s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, j e p o v i n e n uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,-do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na účet Krajského soudu v Plzni : č. účtu : 3703-4321311/0710, v.s. 0493081313.

Odůvodnění

Insolvenční navrhovatel (věřitel) Česká spořitelna, a. s. se na soud obrátil insolvenčním návrhem ze dne 31. 10. 2013 doručeným soudu 1. 11. 2013, jímž se domáhá rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka.

Insolvenční navrhovatel se na soud společně s insolvenčním návrhem zároveň obrátil návrhem na vydání předběžného opatření (z téhož data jako insolvenční návrh, rovněž stejného dne doručený soudu), kterým navrhl, aby soud uložil dlužníku nenakládat s majetkem bez souhlasu předběžného správce, jehož ustanovení zároveň navrhl. Podle navrhovatele je dána důvodná obava, že dojde k ohrožení majetku dlužníka a ke změnám v rozsahu majetkové podstaty dlužníka v neprospěch věřitelů. Z obsahu návrhu navrhovatele vyplývá, že z komunikace s dlužníkem zjistil, že nemovitý majetek dlužníka nacházející se v katastrálních územích Dolní Žďár u Ostrova a Horní Žďár u Ostrova by mohl být určitým konáním (či nekonáním) dlužníka ohrožen, resp. mohl by být změněn rozsah majetkové podstaty dlužníka v neprospěch věřitelů. Nemovitý majetek v těchto katastrálních územích představuje rozlehlý průmyslový areál, který je využíván k pronájmu jednotlivým nájemcům, přičemž roční výnos nájmů se pohybuje na úrovni přesahující 12.000.000,-Kč. Tyto výnosy z pronájmu dlužník zajistil zástavním právem ve prospěch navrhovatele podle smlouvy o zastavení pohledávek č. ZP/1217/08/LCD ze dne 19. 5. 2008. Dlužník v posledních měsících navrhovatele informoval o své špatné finanční situaci, přičemž dle svého sdělení nemá dostatečné prostředky-zřejmě i vlivem probíhající exekuce-na zachování bezproblémového provozu tohoto průmyslového areálu, a zároveň dlužník navrhovatele požádal o souhlas se změnou nájemních smluv tak, aby náklady na provoz byly hrazeny jiným způsobem. Dále dlužník navrhovateli sdělil, že nájemní smlouvy případně změní i bez jeho souhlasu.

Vedle toho dlužník navrhovateli podal informaci, že pohledávky z nájmů, v rozporu s výše uvedenou smlouvou o zastavení pohledávek, zastaví (či zastavil) ve prospěch WPB Capital, spořitelního družstva, když navrhovateli předal kopii smlouvy o zastavení pohledávek mezi dlužníkem a WPB Capital, spořitelním družstvem. Tento postup by však byl (či je) v rozporu s výše uvedenou smlouvou o zastavení pohledávek uzavřenou mezi dlužníkem a navrhovatelem, tak i v rozporu s novou smlouvou o zastavení pohledávek mezi dlužníkem a WPB Capital, spořitelním družstvem.

Zároveň dlužníkův majetek představují i další nemovitosti, minimálně nemovitosti v katastrálním území Úšovice, o jejichž povaze, či případné výnosnosti, nemá navrhovatel podrobné údaje. Avšak i tyto nemovitosti jsou smluvně zastaveny ve prospěch bankovního subjektu (PPF banky a.s.), a to do hodnoty pohledávek 1.500.000,-EUR, a lze tak důvodně očekávat, že i v tomto případě půjde o majetek velké hodnoty.

K osvědčení opodstatněnosti svého návrhu na vydání předběžného opatření předložil navrhovatel soudu

-výpisy z katastru nemovitostí pro nemovitosti dlužníka nacházející se v katastrálních územích Horní Žďár u Ostrova a Dolní Žďár u Ostrova, -výpisy z katastru nemovitostí pro nemovitosti dlužníka nacházející se v katastrálních územích Úšovice (LV č. 4868), -přílohu č. 5 ke smlouvě o zastavení pohledávek č. ZP/1217/08/LCD ze dne 4. května 2012, -dopis dlužníka ze dne 24. září 2013, -smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 3100000722 mezi dlužníkem a WPB Capital, spořitelním družstvem.

Z obsahu podání dlužníka navrhovateli ze dne 24. 9. 2013 vyplývá, že dlužník, a to též s odkazem na exekuce vedené na jeho majetek, navrhovatele informoval o tom, že nemůže disponovat ani příjmy z plateb za služby spojené s užíváním areálu (označeného jako bývalý areál Škody Ostrov ) v Dolním Žďáru v okrese Karlovy Vary. Poukázal na to, že exekuce je vedena na veškerý majetek společnosti, tedy i na běžné účty. Vyjádřil v této souvislosti obavu z toho, že dojde k odpojení přívodu elektrické energie či k ukončení činnosti ostrahy objektu.

Označený přípis dlužníka obsahuje dále informaci o tom, že dlužník předjednal s nájemci změnu nájemních smluv tak, aby i nadále cca 66-70 % dosud hrazeného nájemného bylo dlužníkem fakturováno a nájemci placeno na účet u ČS, a.s. určený k placení nájemného a následně splácení úvěru a ostatních částí nájemného (z níž byly tyto náklady dosud hrazeny) bylo poukazováno na účet určený pouze k hrazení následujících tří položek: elektrická energie areálu (cca 135.000 CZK měsíčně), ostraha B.S. MONRO (cca 135.000 CZK měsíčně) a mzdy pro zaměstnance společnosti nezbytné pro chod areálu.

Dlužník se insolvenčnímu návrhu a k návrhu na nařízení předběžné opatření doposud nevyjádřil.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ platí, že je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Z obsahu spisu, z obsahu tvrzení navrhovatele a z obsahu korespondence dlužníka určené pro navrhovatele vyplývá, že dlužník nemůže disponovat ani příjmy z plateb za služby spojené s užíváním svých nemovitostí. Na majetek dlužníka je vedena exekuce, a to na veškerý majetek společnosti i na běžné účty. Dlužník vyjadřuje obavy, že dojde k ukončení dodávek elektrické energie či k ukončení činnosti ostrahy jeho nemovitého majetku.

Majetek dlužníka je tak ohrožen; v důsledku toho je tak ohroženo i uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení, které bylo zahájeno na základě návrhu navrhovatele.

Tyto okolnosti podle přesvědčení soudu zakládají nutnost vydání předběžného opatření postupem podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ.

Proto soud tímto rozhodnutím vydal předběžné opatření, jímž omezil dispoziční oprávnění dlužníka tak, že může nakládat se svým majetkem náležejícím do majetkové podstaty pouze se souhlasem předběžného správce, přičemž zároveň dle § 112 IZ předběžného správce ustanovil. Zároveň soud uložil osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Podle ustanovení § 113 odst. 5 IZ předběžné opatření zanikne a) uplynutím doby, po kterou mělo trvat, b) vydáním rozhodnutí podle § 142 IZ, neurčí-li insolvenční soud v takovém rozhodnutí, že předběžné opatření zanikne až právní mocí rozhodnutí, c) účinností moratoria, ledaže insolvenční soud určil v rozhodnutí o vyhlášení moratoria jinak, d) vydáním rozhodnutí, kterým se předběžné opatření zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo nařízeno.

Navrhovateli byla současně uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku). Podle § 4 odst. 1 písm.h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání jen dlužník, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek dlužníkovi, ačkoliv podle tohoto usnesení má plnit předběžnému správci, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o předběžném opatření nemohla vědět.

Krajský soud v Plzni dne 8. 11. 2013

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová