KSPL 54 INS 29868/2014-A-8
KSPL 54 INS 29868/2014-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Eco Vision s.r.o., IČO 29098831, se sídlem Habartov, Gagarinova 51, PSČ 357 09, o nařízení předběžného opatření k návrhu soudního exekutora Mgr. Veroniky Jakubovské, Exekutorský úřad Kutná Hora, Česká 325,

takto:

Soud n a ř i z u j e p ř e d b ě ž n é o p a t ř e n í , jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. l písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Veronice Jakubovské, Exekutorský úřad Kutná Hora, se umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 192 EX 205/13, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením movité věci povinné společnosti Eco Vision, s.r.o., se sídlem Gagarinova 51, Habartov, IČ: 29098831, a to lisu MK-A7 HSM VL 500, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn deponován na depozitním účtu soudního exekutora do doby, než bude možné takto získaný výtěžek exekuce vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty insolvenčního řízení nebo než pominou účinky dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.

Odůvodnění

V označené insolvenční věci se na soud obrátil navrhovatel předběžného opatření- soudní exekutor Mgr. Veronika Jakubovská (dále také jen soudní exekutor ) návrhem doručeným soudu dne 19. 11.2014.

Svůj návrh na nařízení předběžného opatření odůvodnil následujícími tvrzeními:

Soudní exekutor proti insolvenčnímu dlužníku, v rámci exekučního řízení označenému jako povinný (dále jen povinný), vede exekuční řízení pod sp.zn. 192 EX 205/13 (dříve 92 EX 205/13), přičemž vedením exekuce byl pověřen usnesením, které vydal Okresní soud v Sokolově dne 20.02.2013 pod č.j. 27 EXE 1752/2013-10, JUDr. Ján Locek, kterému zanikl výkon jeho úřadu ke dni 28.02.2014 a jeho nástupcem se stala svým jmenováním do funkce soudního exekutora Mgr. Veronika Jakubovská, se sídlem Vocelova 394, Kutná Hora, 284 01.

V rámci shora uvedeného exekučního řízení soudní exekutor vydal usnesení (dražební vyhlášku) č.j. 192 EX 205/13-42 ze dne 14.04.2014, kterým nařídil na den 20.05.2014 dražbu movité věci povinného, a to listu MK-A7 HSM VL 500.

S ohledem na ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ a účinky zahájení insolvenčního řízení, nemůže soudní exekutor v provedení exekuce prodejem movitých věcí pokračovat a exekuci provést.

Soudní exekutor má však za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha povinného sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení.

Pro skutečnost, že se jedná pouze a výlučně o obstrukční insolvenční návrh jednoznačně svědčí to, že povinný podává insolvenční návrh opakovaně, když již dříve podal dva insolvenční návrhy bezprostředně před termínem dražby (insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. 54 INS 7636/2013 a 54 INS 11671/2014), přičemž soudní exekutor byl nucen dražbu vždy odročit. Všechna dříve zahájená insolvenční řízení byla následně usnesením insolvenčního soudu zastavena z důvodu nezaplacení zálohy, k čemuž povinného vyzval insolvenční soud. Tímto postupem se však povinnému podařilo o několik měsíců oddálit zpeněžení svého majetku, když soudní exekutor nemohl dražbu provést.

Soudní exekutor má za to, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, když je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčního návrhu je pouze obstruovat exekuční řízení s zamezit prodeji majetku povinného. V neposlední řadě je zneužíváno právo a za tímto účelem zvyšováno zatížení insolvenčního soudu zjevně obstrukčním insolvenčním řízením.

Co se týká podmínky uvedené v ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, že toto předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, má soudní exekutor za to, že splnění této podmínky je zjevné z toho, že:

-v případě, že následně po zpeněžení majetku povinného a před rozvrhem rozdělované podstaty dojde ke zjištění úpadku povinného, bude soudní exekutor v souladu s § 46 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, povinen vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci a věřitelé tedy budou uspokojeni stejně jako by došlo ke zpeněžení v rámci insolvenčního řízení,

-v případě, že dojde ke zpeněžení majetku povinného a zároveň před rozhodnutím o úpadku bude proveden v exekučním řízení rozvrh rozdělované podstaty, opět nedojde ke zhoršení postavení věřitelů, když věřitelé v exekučním řízení mají možnost v souladu s ust. § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, přihlásit své pohledávky do exekučního řízení.

K osvědčení svých tvrzení předložil soudní exekutor soudu tyto listiny: usnesení, které vydal Okresní soud v Sokolově dne 20.02.2013 pod č.j. 27 EXE 1752/2013-10, usnesení č.j. 092 EX 205/13-38 ze dne 17.10.2013, usnesení č.j. 192 EX 205/13-45 ze dne 22.10.2014, usnesení č.j. 092 EX 205/13-41 ze dne 06.11.2013 o odročení dražebního jednání, usnesení č.j. 192 EX 205/13-44 ze dne 13.05.2014 o odročení dražebního jednání, vyhláška o zahájení insolvenčního řízení č.j. KSPL 54 INS 7636/2013-A-2, usnesení o zastavení insolvenčního řízení č.j. KSPL 54 INS 7636/2013-A-15, vyhláška o zahájení insolvenčního řízení č.j. KSPL 54 INS 11671/2014-A-2 a usnesení o zastavení insolvenčního řízení č.j. KSPL 54 INS 11671/2014-A-16.

Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že dlužník se na soud v minulosti opakovaně obracel s insolvenčními návrhy. Jde o věci vedené zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 54 INS 7636/2013 a KSPL 54 INS 11671/2014.

Obě tyto řízení skončily zastavením řízení poté, co dlužník k výzvě soudu neuhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Jak popsal Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 19. 8. 2013 č. j. KSCB 25 INS 12826/2013, 1 VSPH 1262/2013-A-14 , na jehož závěry soud v další odkazuje, účelem insolvenčního řízení je řešení úpadku dlužníka (§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, insolvenční zákon; dále také jen IZ ), přičemž povinností soudu je postupovat podle zásad insolvenčního řízení (§ 5 IZ). Insolvenční řízení vzhledem k tomu, že jím jsou zpravidla dotčena nejen práva dlužníka a věřitelů, nýbrž též dalších osob, vyvolává zvláštní účinky popsané v ustanovení § 109 IZ. Mezi ně náleží též nemožnost provedení nařízeného výkonu rozhodnutí či exekuce na majetek dlužníka, neboť insolvenční zákon upravuje postup směřující k uspokojení všech přihlášených pohledávek dlužníkových věřitelů, přičemž zachování individuální možnosti vymáhání práv jednotlivých věřitelů by s účelem insolvenčního řízení kolidovalo.

Ze zjištění soudu vyplývá, že dlužník opakovaným zahajováním insolvenčních řízení a jejich opakovaným ukončováním v důsledku vlastního procesního zavinění zneužívá shora popsaného účinku zahájení insolvenčního řízení. Zároveň v těchto insolvenčních řízeních doposud nebylo možné pro jeho obstrukční chování dále postupovat. Je proto na místě aplikovat ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, podle něhož předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedeným v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Důvody zvláštního zřetele hodné pro nařízení předběžného opatření předvídané citovaným ustanovením § 82 odst. 2 písm. b) IZ je třeba podle názoru insolvenčního soudu spatřovat v jednání dlužníka, který svým opakovaným podáváním insolvenčních návrhů, jejichž řádnému projednání svým procesním jednáním brání, zneužívá účinek zahájení insolvenčního řízení znemožňující pokračování v zahájeném exekučním řízení.

Soud vzal též v úvahu společný zájem věřitelů v zahájeném insolvenčním řízení (§ 82 odst. 2 písm. b) IZ) a shledal opodstatněnost návrhu na nařízení předběžného opatření, jemuž tímto usnesením proto vyhověl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 19.11.2014

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová