KSPL 54 INS 27572/2013-B-37
č. j. KSPL 54 INS 27572/2013-B-37

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci

dlužnice: Jarmila Stuchlíková, r. č: 635806/0896 prap. Veitla 247, 340 22 Nýrsko

o zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení, o odměně insolvenčního správce a jeho zproštění funkce,

takto:

I. Schválené oddlužení dlužníka Jarmila Stuchlíková, r. č: 635806/0896, prap. Veitla 247, 340 22 Nýrsko, se zrušuje. II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Jarmily Stuchlíkové, r. č: 635806/0896, prap. Veitla 247, 340 22 Nýrsko, se zastavuje. III. Insolvenčnímu správci IKT INSOLVENCE v.o.s., IČO 291 13 091, se sídlem Koperníkova 822/25, 301 00 Plzeň se určuje odměna ve výši 43 560 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 8 712 Kč včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje přiznané správci činí 52 272 včetně DPH). IV. Část odměny hotových výdajů přiznané insolvenčnímu správci ve výši 45 916 Kč včetně DPH budou uhrazeny z měsíčně hrazených záloh na odměnu a hotové výdaje již zaplacených dlužníkem, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení uhrazené dlužníkem (dlužníkem uhrazená záloha na náklady insolvenčního řízení činí 5.000 Kč) a z dosud nerozdělené částky v majetkové podstatě ve výši 1 198 Kč; ve zbytku, tj. ve výši 5 157,96 Kč včetně DPH bude nárok správce na odměnu uspokojen ze státních prostředků. V. Česká republika-Krajský soud v Plzni je povinna zaplatit odvolanému insolvenčnímu správci dlužníka, jímž je IKT INSOLVENCE v.o.s., IČO 291 13 091, se sídlem Koperníkova 822/25, 301 00 Plzeň část odměny správce ve výši 5 157,96 Kč včetně DPH, a to do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení. VI. IKT INSOLVENCE v.o.s., IČO 291 13 091, se sídlem Koperníkova 822/25, 301 00 Plzeň se zprošťuje funkce insolvenčního správce dlužníka.

Odůvodnění: Krajský soud v Plzni rozhodl usnesením č. j.-A-12 ze dne 11. 3. 2014 o úpadku dlužníka; současně bylo povoleno dlužníku oddlužení. Účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 11. 3. 2014. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven IKT INSOLVENCE v.o.s., IČO 291 13 091, se sídlem Koperníkova 822/25, 301 00 Plzeň. Krajský soud v Plzni rozhodl následně usnesením č. j.-B-7 ze dne 1. 7. 2014 o schválení oddlužení dlužníka, a to plněním splátkového kalendáře. Na jednání konaném dne 14. 2. 2018 dlužnice výslovně navrhla zrušení schváleného oddlužení postupem podle § 418 odst. 1 písm. d/ insolvenčního zákona a požádala o vydání usnesení

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová isir.justi ce.cz o zastavení insolvenčního řízení. Dlužnice soudu popsala, že si je vědoma toho, že v budoucnu se nebude moci na základě výsledků tohoto insolvenčního řízení poté, co řízení bude zastaveno, domáhat rozhodnutí o osvobození od placení dluhů postupem podle § 414, příp. § 415 insolvenčního zákona. Dlužnice výslovně setrvala na svém návrhu, aby soud vydal usnesení o zastavení tohoto insolvenčního řízení, aby rozhodl o přiznání odměny a hotových výdajů správci a správce aby zprostil funkce. Dlužnice uvedla, že s ohledem na rozsah plnění, které již poskytla věřitelům a s ohledem na výši záloh na odměnu a hotové výdaje, které již poskytla insolvenčnímu správci, již v oddlužení nehodlá pokračovat. Podle ustanovení § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení [písm. a)], nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit [písm. b)], nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [písm. c)], anebo to navrhne dlužník [písm. d)]. Podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Za nastalé procesní situace je nepochybné, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka a důvody pro zastavení insolvenčního řízení na majetek dlužníka, jenž nepožádal, aby způsobem řešení jeho úpadku byl konkurs, nýbrž požádal výslovně o zastavení insolvenčního řízení a zproštění insolvenčního správce funkce. O odměně insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), podle kterého náleží insolvenčnímu správci odměna 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. V daném případě má tedy správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za 44 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení (od července 2014 do února 2017) a dále za 4 měsíce za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení (od března do června 2014), a to v celkové výši 52 272 Kč včetně DPH ve smyslu vyúčtování, které insolvenční správce soudu předložil. Soud zároveň rozhodl o způsobu uspokojení nároku insolvenčního správce na odměnu a hotových výdajů, a to tak, že v převážné části (47 114,04 Kč) bude tento nárok uspokojen ze záloh složených dlužníkem a z prostředků v majetkové podstatě; ve zbytku, tj. ve výši 5 157,96 Kč bude nárok správce na odměnu a hotové výdaje uspokojen ze státních prostředků.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová

Poučení:

Proti výroku I. mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona). Proti výrokům II., III. a IV. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona). Proti rozhodnutí uvedenému ve výroku V. není odvolání přípustné. Proti výroku VI. může podat odvolání pouze dlužník. Odvolání se podává do15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Plzeň 28. února 2018

JUDr. Miloš Benetka v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová