KSPL 54 INS 25598/2012-A-11
KSPL 54 INS 25598/2012-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Jaroslav Květon, r.č: 860826/2212, Zahradní 753, 339 01, Klatovy,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 25598/2012-A-9 ze dne 19.12.2012 , kterým bylo řízení zastaveno, s e r u š í .

ODŮVODNĚNÍ

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 19.12.2012, č.j. KSPL 54 INS 25598/2012-A-9 insolvenční řízení zastavil z důvodu neuhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužníkem ve výš 5.000,--Kč.

Výpisem z bankovního účtu ze dne 27.12.2012 bylo soudem zjištěno, že dlužník dne 21.12.2012 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč složil na účet soudu.

S ohledem na skutečnost, že dlužník ve lhůtě pro podání odvolání zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil, rozhodl soud o zrušení usnesení ze dne 19.12.2012 čj. KSPL 54 INS 25598/012-A-9 , kterým řízení zastavil.

V řízení bude dále pokračováno po nabytí právní moci usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 2.1.2013

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce za správnost vyhotovení: Pavla Pfefferová