KSPL 54 INS 24338/2011-A-56
KSPL 54 INS 24338/2011-A-56

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: KOBERCE K + K spol. s r.o., IČO 475 37 795, Západní 1566/41, 360 01, Karlovy Vary, zast. JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem, Polská 4, 360 20 Karlovy Vary-Drahovice, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele: c) Reality Novák s.r.o., IČO 271 22 123, se sídlem Praha 9, Újezd nad Lesy č.p. 652, 190 16, e) SPOLTEX spol. s r.o., IČO 148 66 293, se sídlem Liberec-Liberec 30, Tanvaldská 345, PSČ 463 11, g) Oldřich anonymizovano , anonymizovano , bytem Pičín 49, 262 25 Pičín, h) Clearvin, s.r.o., IČO 283 84 229, se sídlem Příbram, Potoční 139, PSČ 261 011, za účasti Krajského státního zastupitelství v Plzni, o odvolání věřitele-navrhovatele c) Reality Novák s.r.o., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9.2.2012, č.j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-15,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9.2.2012, č.j. KSPL 54 INS 24338/2011 -A-15 s e m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele-navrhovatele c) Reality Novák s.r.o. s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným soudu dne 23.12.2011, se navrhovatelé-věřitelé: a) Ignác Závodský, b) Drahomíra Dedková domáhali rozhodnutí o úpadku dlužníka KOBERCE K + K spol. s r. o., IČO 475 37 795. Téhož dne byla vydána vyhláška, kterou bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka KOBERCE K + K spol. s r.o., IČO 475 37 795.

Dne 2. 1. 2012 se k insolvenčnímu návrhu navrhovatelů-věřitelů ad a) a ad b) připojil svým insolvenčním návrhem ze dne 29.12.2011 navrhovatel-věřitel c) Reality Novák s.r.o.

Navrhovatel c) Reality Novák s.r.o. ve svém insolvenčním návrhu uvedl, že má za dlužníkem pohledávku s dobou než 3 měsíců po lhůtě splatnosti, jež je v celkové výši Kč 440.936,-s příslušenstvím. K osvědčení existence své pohledávky předložil soudu listiny, které jsou založeny ve spisu jakožto dokument A-6. Za dalšího věřitele dlužníka označil jednak věřitele Ignáce Závodského a Drahomíru Dedkovou (navrhovatela ad. a/ a b/). Dále popsal, že dalšími dlužníkovými věřiteli jsou: Finanční úřad Karlovy Vary, Správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary, Beaulieu Real NV, Balta Group NV Nizozemsko a SPOLTEX spol. s r.o., IČO 148 66 293. U ostatních výše uvedených dalších věřitelů dlužníka navrhovatel Reality Novák s. r. o. nikterak blíže jejich pohledávky vůči dlužníku nepopsal. Finanční úřad Karlovy Vary a Správu sociálního zabezpečení Karlovy Vary pouze označil jako věřitele a u Beaulieu Real NV, Balta Group NV Nizozemsko a SPOLTEX spol. s r.o., IČO 148 66 293 uvedl výši jejich pohledávek za dlužníkem. V návrhu věřitel Reality Novák s.r.o. popsal, že se dovozuje, že dlužník je ve smyslu ust. § 3 odst. 1 IZ ve spojení s ust. § 3 odst. 2 písm. b) IZ v úpadku, neboť má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopen plnit po dobu delší než 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Z toho dovodil, že se dlužník nachází v úpadku, a požadoval, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs.

Dne 6.1.2012 bylo zdejšímu soudu doručeno zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitelů-navrhovatelů a) Ignáce Závodského a b) Drahomíry Dedkové. Insolvenční soud na základě tohoto zpětvzetí insolvenční řízení ve vztahu vůči navrhovateli Ignáci Závodskému a Drahomíře Dedkové zastavil /usnesení o zastavení řízení je dokumentem B-9 spisu/. Toto usnesení nabylo právní moci dne 4.2.2012.

Zdejší soud následně svým usnesením ze dne 9. 2. 2012, č. j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-15 odmítl insolvenční návrh věřitele-navrhovatele c) Reality Novák s.r.o. Usnesení je odůvodněno tím, že navrhovatel v daném případě nedostál své povinnosti uvést o dalších věřitelích a o jejich splatných pohledávkách za dlužníkem takové skutečnosti, z nichž by bylo lze dovozovat, že dlužník je v úpadku. Navrhovatel-vyjma sebe-o žádném věřiteli dostatečně konkrétním způsobem netvrdil, že by měl za dlužníkem pohledávku, jež je splatná po dobu delší než tři měsíce. Soud proto v citovaném usnesení konstatoval s odkazem na ustanovení § 128 odst. 1) IZ, že podaný návrh nelze nežli odmítnout, neboť neobsahuje všechny náležitosti, dále, že je nesrozumitelný, resp. neurčitý s odkazem na to použití ustanovení § 43 o. s. ř., tj. výzva k odstranění vad návrhu nepřichází v postupu soudu ve vztahu k insolvenčnímu návrhu navrhovatele v úvahu.

Proti tomuto usnesení podal věřitel-navrhovatel c) Reality Novák s.r.o. včasné odvolání. V něm mj. označil dalšího věřitele, a to společnost CENTROPOL ENERGY a.s. a konkretizoval jeho pohledávku vůči dlužníku.

Zdejší soud poté usnesením č. j.-A-19 ze dne 22.3.2012 změnil své usnesení č.j.-A-15 ze dne 9.2.2012 tak, že insolvenční návrh se neodmítá. Učinil tak na základě odvolání navrhovatele ad c) postupem podle § 95 IZ.

Toto usnesení napadl dlužník včasným odvoláním. Popsal, že usnesením č.j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-15 ze dne 9.2.2012 soud odmítl insolvenční návrh navrhovatele Reality Novák, s. r. o. mj. z důvodu, že neosvědčil mnohost věřitelů dlužníka ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) IZ, jež je jedno ze základních podmínek naplnění stavu úpadku insolvencí.

Vrchní soud v Praze usnesním ze dne 17. 12. 2012 č. j., 3 VSPH 698/2012-A-50 rozhodl o zrušení usnesení zdejšího soudu č. j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-19 ze dne 22. března 2012 a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V usnesení odkázal na to, že napadené usnesení nebylo dostatečně odůvodněno tak, aby z něj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závěrů soud při jeho vydání vycházel a na jakém podkladě tyto závěry učinil.

Jak shora konstatováno, v mezidobí, po vydání usnesení zdejšího soudu č. j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-19 ze dne 22. března 2012 podáním dalších insolvenčních návrhů proti dlužníku přistoupili k řízení dle § 107 odst. 1 IZ jako další navrhovatelé v záhlaví označení věřitelé SPOLTEX, s.r.o., Oldřich anonymizovano a Clearvin, s.r.o.

Konkrétně dne 18.5.2012 se připojil se svým insolvenčním návrhem ze dne 14. 5. 2012 navrhovatel-věřitel SPOLTEX spol. s r. o. Ve svém návrhu dostatečně určitě a srozumitelně popsal pohledávku a zároveň označil další věřitele se splatnými pohledávkami za dlužníkem.

Dne 21. 8. 2012 se připojil se svým insolvenčním návrhem ze dne 20. 8. 2012 k insolvenčnímu návrhu navrhovatele ad. c) další navrhovatel navrhovatel-věřitel Oldřich anonymizovano . Tvrzení navrhovatele-věřitele g) Oldřicha anonymizovano o pohledávce, kterou tento věřitel má za dlužníkem, jsou dostatečně určitá a srozumitelná. Dále ve svém návrhu označil další věřitele se splatnými pohledávkami vůči dlužníku.

Dne 16.8.2012 se připojil se svým insolvenčním návrhem ze dne 9.7.2012 navrhovatel -věřitel Clearvin, s.r.o. Má za to, že se dlužník nachází v úpadku a navrhuje, aby soud rozhodl o jeho úpadku a prohlášení konkursu na jeho majtek. Tvrzení navrhovatele-věřitele h) Clearvin, s.r.o. o pohledávce, kterou tento věřitel má za dlužníkem, jsou dostatečně konkrétní a určitá. Dále ve svém návrhu označil další věřitele se splatnými pohledávkami vůči dlužníku.

Insolvenční návrhy podali také NMC Czech, s.r.o. (dne 11.5.2012, dokument A-22) a N.V.L., s.r.o. (dne 30.5.2012, dokument A-30), o insolvenčním návrhu N.V.L., s.r.o. již bylo rozhodnuto jeho odmítnutím-usnesení ze dne 2.7.2012, A-34. Tyto písemně podané insolvenční návrhy nebyly opatřeny úředně ověřeným podpisem osob, které za označené navrhovatele návrhy podaly (v případě NMC Czech, s.r.o., za níž návrh podepsala označená právní zástupkyně advokátka JUDr. Světlana Machová, byl úředně ověřen jen podpis jednatele společnosti na plné moci ze dne 4.4.2012, kterou byla jmenovaná advokátka k zastupování společnosti zmocněna, nikoli též její vlastní podpis na návrhu). Protože se tak podle § 97 odst. 3 IZ k insolvenčním návrhům NMC Czech, s.r.o. a N.V.L., s.r.o. nepřihlíží, tyto osoby se dalšími insolvenčními navrhovateli nestaly-k řízení dle § 107 odst. 1 IZ nepřistoupily.

Podle § 107 odst. 1 IZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele.

Podle § 107 odst. 2 IZ pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení.

Ve vztahu k problematice dalšího insolvenčního návrhu věřitele podaného dříve, než bylo o původním insolvenčním návrhu věcně rozhodnuto (jeho zamítnutím nebo rozhodnutím o úpadku) soud odkazuje na ustálené judikatovní závěry soudní praxe, konkrétně na závěry vyslovené v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 95 INS 11931/2011, 29 NSČR 20/2012 ze dne 28. 3. 2012. Podle citovaného usnesení, se další insolvenční návrh (v intencích § 107 odst. 1 věty první IZ) považuje za přistoupení k řízení o původním insolvenčním návrhu a nelze s ním dále zacházet jako se samostatným insolvenčním návrhem; jde o podání, které nemá (nevyvolává) účinky zahájení insolvenčního řízení. To mimo jiné znamená, že dnem, kdy došel insolvenčnímu soudu u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, další insolvenční návrh , který se podle § 107 odst. 1 věty první IZ považuje za přistoupení k řízení (o původním insolvenčním návrhu), nedošlo k zahájení nového samostatného insolvenčního řízení; pro takového dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení, do něhož tímto způsobem přistoupil (§ 107 odst. 2 IZ). Při posuzování právních vztahů mezi účastníky insolvenčního řízení nemůže insolvenční soud vycházet z toho, že by se další insolvenční navrhovatel (samostatně, svým insolvenčním návrhem) vůbec něčeho domáhal. Nejvyšší soud ČR dovolil, že od okamžiku, od kterého se další insolvenční návrh považuje za přistoupení k řízení o původním insolvenčním návrhu a od kterého se osoba, která další insolvenční návrh podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele, se na původní insolvenční návrh a na přistoupení k řízení pohlíží stejně, jako kdyby šlo o podání učiněná společně původním insolvenčním navrhovatelem i dalším insolvenčním navrhovatelem. Ještě jinak řečeno, jestliže další insolvenční návrh, který se považuje (ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 věty první IZ) za přistoupení k řízení a který došel insolvenčnímu soudu před rozhodnutím o původním insolvenčním návrhu, obsahuje náležitosti, které chyběly v původním insolvenčním návrhu a pro jejichž nedostatek by jinak bylo možné původní insolvenční návrh odmítnout, jsou tím vady původního insolvenčního návrhu zhojeny .

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud opětovně posoudil odvolání navrhovatele-věřitele c) Reality Novák s.r.o. proti usnesení zdejšího soudu ze dne 9.2.2012, č.j.-A-15 a postupem podle § 95 IZ tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl o změně tohoto usnesení tak, že řízení se nezastavuje.

Pro přezkoumání napadeného usnesení je podstatné, že po vydání tohoto usnesení, jímž soud prvního stupně rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku (odmítnutím insolvenčního návrh navhrhovatele ad. c) a jež dosud nenabylo právní moci, podali insolvenční návrhy směřující proti témuž dlužníku další věřitelé označení ad. e), g) a h) tak, jak je popsáno výše.

Dle § 107 IZ tyto osoby okamžikem doručení návrhu soudu jako další insolvenční navrhovatelé přistoupili k danému insolvenčnímu řízení vedenému k návrhu navrhovatele ad c). Jakkoli pro tyto další navrhovatele platí stav řízení daný v době jeho přistoupení k řízení (§ 107 odst. 2 IZ), stávají se tímto okamžikem jeho účastníky se všemi procesními právy a povinnostmi příslušejícími insolvenčnímu navrhovateli, a jejich insolvenční návrhy se stávají spolu s původním návrhem (návrhy) procesním podkladem pro zkoumání podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužníka, jehož se spolu s původním navrhovatelem (navrhovateli) v daném (dosud neskončeném) insolvenčním řízení domáhají.

Pro poměry posuzované věci to znamená, že je nutno vzít při přezkoumání napadeného usnesení v potaz i obsah insolvenčních návrhů těchto dalších navrhovatelů, tj. navrhovatelů ad. e), g) a h), a to i z hlediska zkoumání prvotního předpokladu úspěchu insolvenčních návrhů v řízení podaných, jenž spočívá v osvědčení existence splatné pohledávky vůči dlužníku. Z obsahu insolvenčních návrhů těchto jednotlivých navrhovatelů přitom vyplývají konkrétní údaje o existenci více splatných pohledávek těchto věřitelů-navrhovatelů za dlužníkem a dalších označených věřitelů. Z uvedeného tudíž plyne, že napadené usnesení o odmítnutí insolvenčniho návrhu navrhovatele ad. c) nemůže nyní obstát za situace, kdy insolvenční návrhy všech navrhovatelů-při jejich společném posouzení-nutno hodnotit jako právně perfektní, přičemž podle nich bude nyní nutno zjišťovat tvrzený úpadek dlužníka, jímž se soud s ohledem na závěr o nedostatku původních návrhů doposud nikterak nezabýval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Navrhovateli-věřiteli a dlužníku běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 31. 1. 2013

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce za správnost vyhotovení: Pavla Pfefferová