KSPL 54 INS 24156/2011-A-13
KSPL 54 INS 24156/2011-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Helena Hofmannová, r.č: 505707/153, Milíře 192, 374 01 Tachov,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1.3.2012, č.j. KSPL 54 INS 24156/2011-A-9 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 22.12.2011 bylo v této věci zahájeno insolvenční řízení.

Po zahájení insolvenčního řízení byl dlužník usnesením soudu č.j. KSPL 54 INS 24156/2011-A-8 ze dne 19.1.2012 vyzván k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 5.000,--na účet soudu.

Vzhledem k tomu, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla ve stanovené lhůtě zaplacena, postupoval soud v souladu s ustanovením § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) (dále jen IZ ) a insolvenční řízení zastavil.

Podáním ze dne 9.3.2012, doručeným soudu dne 12.3.2012, dlužník soudu sdělil, že předepsanou výši zálohy Kč 5.000,--ve stanovené lhůtě zaplatil a žádá o pokračování v insolvenčním řízení. Jako důkaz přiložil kopii poštovní poukázky A ze dne podání 25.1.2012.

Dne 11.4.2012 bylo soudu doručeno podání dlužníka, jehož přílohou byl reklamační list po poštovní poukázce A .

Dne 16.4.2012 přibyl do spisu záznam o složení částky Kč 5.000,--na účet KS v Plzni od plátce Hofmannové Heleny; platba proběhla složenkou prostřednictvím České pošty a.s.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že dlužnice včas a v předepsané výši zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatila. Zcela zjevně došlo k pochybení ze strany České pošty a.s. jakožto odesílatele přijaté částky od dlužnice na účet Krajského soudu Plzeň, který přijatou částku včas neobdržel.

Dle ustanovení § 95 IZ, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením usnesení o zastavení insolvenčního řízení ve věci dlužníka Heleny Hofmannové zrušil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 18.4.2012

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce Za správnost: Jitka Nedvídková