KSPL 54 INS 23214/2012-A-8
KSPL 54 INS 23214/2012-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Eva Bajerlová, r.č: 735701/2223, Radniční 6, 357 47, Krásno, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2012, č.j. KSPL 54 INS 23214/2012-A-6,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2012, č.j. KSPL 54 INS 123214/2012-A-6 s e m ě n í tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 27. září 2012, č.j. KSPL 54 INS 23214/ 2012-A-6 odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 22. října 2012

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce za správnost vyhotovení: Pavla Pfefferová