KSPL 54 INS 23027/2012-A-8
KSPL 54 INS 23027/2012-A-8 USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Lenka Petelíková, rč: 795110/1818, Dřevařská 2120/1, 350 02, Cheb, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2012, č.j. KSPL 54 INS 23027/2012-A-6,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2012, č.j. KSPL 54 INS 23027/2012-A-6 s e m ě n í tak, že s e dlužníku n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 5.000,--.

Odůvod ně ní:

Dne 20.9.2012 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Téhož dne byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška, kterou bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.-A-6 ze dne 27. září 2012 byla dlužníku uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Dne 9.10.2012 podal dlužník proti tomuto rozhodnutí včasné odvolání (dokument A-spisu ).

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 18. října 2012

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce za správnost vyhotovení: Pavla Pfefferová