KSPL 54 INS 22787/2013-A-24
KSPL 54 INS 22787/2013-A-24

Us ne s e ní

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Václav S i l o v s k ý, anonymizovano , bytem Soběsuky 53, 335 01 Nepomuk, dlužník zastoupen JUDr. Tomášem Tesařem, advokátem se sídlem v Plzni, Malická 11, o návrhu JUDr. Jitky Wolfové, soudního exekutora, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČO 662 12 294, Radyňská 9, Plzeň, 19, na vydání předběžného opatření (návrh veden pod č.j. KSPL 54 INS 22787/2013-A-22),

takto:

I. N á vrh JUDr. Jitky Wolfové, soudního exekutora, Exekutorský úřad Plzeň- město, IČ 66212294, Radyňská 9, Plzeň, ze dne 15. 10. 2013 na vydání předběžného opatření (návrh veden pod č.j. KSPL 54 INS 22787/2013-A-22), kterým by bylo rozhodnuto o omezení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Soběsuky 53, 335 01 Nepomuk, uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění, a kterým by bylo umožněno soudnímu exekutorovi JUDr. Jitce Wolfové, Exekutorský úřad Plzeň-město, provedení již nařízené exekuce prodejem nemovitostí [jde o nemovitosti: pozemky-pozemková parcela č. 251 o výměře 5108 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 258/4 o výměře 5318 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 291 o výměře 7233 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 292 o výměře 2259 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 293 o výměře č. 3574 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 381/2 o výměře 1505 m2 (ostatní plocha), pozemková parcela č. 383 o výměře 135 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 385/2 o výměře 5010 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 488/2 o výměře 1780 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 554 o výměře 2839 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 555 o výměře 9087 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 556 o výměře 183 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 576/1 o výměře 8697 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 577/1 o výměře 9325 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 589/62 o výměře 1173 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 590/20 o výměře 3535 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 617 o výměře 125 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 622 o výměře 364 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 633 o výměře 4563 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 668/10 o výměře 409 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 700/8 o výměře 426 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 700/33 o výměře 4513 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 706/2 o výměře 2670 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 706/3 o výměře 224 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 804 o výměře 3947 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 815 o výměře 1868 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 855/8 o výměře 6263 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 855/13 o výměře 719 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 957 o výměře 4631 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 964 o výměře 6786 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 970/2 o výměře 3522 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 972/2 o výměře 8797 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 974/7 o výměře 56 m2 (ostatní

plocha), pozemková parcela č. 985 o výměře 5287 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1061/7 o výměře 2822 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1136 o výměře 163 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 1138/3 o výměře 1183 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 1138/5 o výměře 1315 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 1198 o výměře 3110 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 1200 o výměře 3133 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 1201 o výměře 3008 m2 (trvalý travní porost), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih na listu vlastnictví č. 171, obec Neurazy, okres Plzeň-jih, k.ú. Soběsuky u Nepomuka; a dále jde o nemovitosti specifikované v usnesení č.j.: 106 EX 11506/12-144 ze dne 12.08.2013: pozemky-pozemková parcela č. 131 o výměře 3281 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 133 o výměře 1947 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 145/3 o výměře 3822 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 258/1 o výměře 5821 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 272 o výměře 9102 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 352/6 o výměře 6015 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 370/5 o výměře 3707 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 375 o výměře 2339 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 399 o výměře 1214 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 403/4 o výměře 1304 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 407/5 o výměře 26 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 419 o výměře 1890 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 431 o výměře 4173 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 445/2 o výměře 1199 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 445/5 o výměře 1216 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 513 o výměře 1468 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 514 o výměře 2958 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 516 o výměře 3542 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 521 o výměře 3204 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 539 o výměře 3457 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 571 o výměře 2751 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 605/5 o výměře 907 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 615 o výměře 1806 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 633 o výměře 3103 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 636/13 o výměře 6727 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 671 o výměře 1342 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 713 o výměře 2824 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 725 o výměře 3936 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 848 o výměře 845 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 849 o výměře 1893 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 852/3 o výměře 2674 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 908/6 o výměře 188 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 921 o výměře 1817 m2 (trvalý travní porost), pozemková parcela č. 977 o výměře 2445 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1004/13 o výměře 4683 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1008 o výměře 5888 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1021 o výměře 3285 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1062 o výměře 3887 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1064 o výměře 2063 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1102 o výměře 3527 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1104 o výměře 3297 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1127 o výměře 3527 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1130 o výměře 4943 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1159/2 o výměře 4212 m2 (orná půda), pozemková parcela č. 1164 o výměře 1105 m2 (orná půda), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih na listu vlastnictví č. 150, obec Kozlovice, okres Plzeň-jih, k.ú. Kozlovice u Nepomuka] s omezením, že výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného Václava anonymizovano , nar. 19.3.1973, bytem Soběsuky 53, 335 01, Neurazy, bude po odpočtu nákladů exekuce dle § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. vydán

ustanovenému insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.,

s e za mí t á .

II. Navrhovatel JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ 66212294, Radyňská 9, Plzeň j e p o v i n e n uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,-do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na účet Krajského soudu v Plzni : č. účtu 3703- 4321311/0710, v.s. 0492278713.

Od ůvo d ně n í:

Návrhem ze dne 15. 10. 2013, doručeným soudu 30. 10. 2013 (vedeným v insolvenčním rejstříku pod č.j.-A-22) se soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová domáhal vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a soudnímu exekutorovi umožnil provedení dražby shora uvedených nemovitostí.

Soudní exekutor uvedl, že usnesením Okresního soudu Plzeň-město č. j. 8 EXE 174/2013-14 ze dne 8. 2. 2013 byl pověřen provedením exekuce na majetek dlužníka Václava anonymizovano k návrhu oprávněného Jiřího Fortelky, K Valše 19, 321 00 Plzeň-Litice. Postupem podle § 335 an. občanského soudního řádu byly usneseními č.j. 106 EX 11506/12-107 ze dne 10. 7. 2013 a č.j. 106 EX 11506/11-108 ze dne 10. 7. 2013 nařízena dražební jednání na termín 12. 8. 2013. Následně byla vydána usnesení o příklepu č.j. 106 EX 11506/12-143 ze dne 12. 8. 2013 a č.j. 106 EX 11506/12-144 ze dne 12. 8. 2013. Soudní exekutor dále odkázal na to, že dne 16. 8. 2013, tj. před nabytím právní moci těchto usnesení o příklepech, bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka vedené pod č.j..

Svůj návrh odůvodnil exekutor konstatováním, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje dle ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekucí, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést. Dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm.b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

V daném případě se jedná o opakovaný návrh, na jehož základě nemůžou být dokončeny dražby nemovitostí povinného. Dne 9.7.2013 byl soudnímu exekutorovi, krátce před zahájením dražebních jednání nařízených na den 9.7.2013 v 8.30 a v 9.00 hod., doručen první návrh Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Jesenická 1412/38, Plzeň, na vyloučení nemovitostí z exekuce. Usneseními č.j. 106 EX 11506/12-101 a č.j. 106 EX 11506/12-102 ze dne 9.7.2013 tak byly dražby odročeny na neurčito. Soudní exekutor následně dospěl k závěru, že žaloba je zjevně bezdůvodná a nemůže dojít k vyloučení věci z exekučního řízení, a v souladu s nálezem III.ÚS 2127/11-1 ze dne 15.9.2011 nařídil nová dražební jednání usneseními č.j. 106 EX 11506/12-107 a 106 EX 11506/12-108 ze dne 10.7.2013 na den 12.8.2013. Dne 16.8.2013 byl podán věřitelem Petrem Parláskem insolvenční návrh. V daném případě tedy nelze již podruhé dokončit exekuci prodejem nemovitostí povinného v dražbě. Přitom je nesporné, že nařízením navrhovaného předběžného opatření nemůže dojít k poškození ostatních věřitelů, a to z důvodu, že výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného bude po odpočtu nákladů exekuce v souladu s § 46 odst.7 zákona č. 120/2001 Sb. vydán ustanovenému insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni.

Svá tvrzení o nařízené exekuci na majetek dlužníka, o tom, že byl pověřen exekucí, tvrzení o nařízení dražebních jednání a o udělení příklepů exekutor osvědčil stejnopisy usnesení Okresního soudu Plzeň-město č. j. 8 EXE 174/2013-14 ze dne 8. 2. 2013, usneseními exekutora č.j. 106 EX 11506/12-107 ze dne 10. 7. 2013, č.j. 106 EX 11506/11-108 ze dne 10. 7. 2013, č.j. 106 EX 11506/12-143 ze dne 12. 8. 2013 a č.j. 106 EX 11506/12-144 ze dne 12. 8. 2013, jež ke svému návrhu soudu předložil.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona; dále jen IZ ), předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z obsahu insolvenčního návrhu Petra anonymizovano ze dne 15. 8. 2013 (dokument A-1 insolvenčního spisu) vyplývá, že tento návrh obsahuje veškeré podstatné údaje, na jejichž základě lze dospět k závěru o nastalém úpadku dlužníka. Dále je patrné, že neobsahuje takové vady či nedostatky, pro které by bylo možné jej bez dalšího odmítnout podle ust. § 393 odst. 3 IZ.

Z insolvenčního rejstříku se podává, že u dlužníka se v dané právní věci jedná o první insolvenční řízení.

Důvody uváděné v návrhu na vydání předběžného opatření spočívající v tvrzení o opakovaném úkonu Petra anonymizovano , na základě něhož nemohou být dokončeny dražby nemovitostí povinného-dlužníka, když první z těchto úkonů spočíval v návrhu na vyloučení nemovitostí z exekuce, soud neshledává hodnými zvláštního zřetele, jež by mohly zakládat potřebu vydání navrženého předběžného opatření, když tyto považuje za insolvenčním zákonem předvídaný (a přípustný) důsledek zahájeného insolvenčního řízení spojeného s řízením o povolení oddlužení. Nadto v případě zajištěných věřitelů těmto insolvenční zákon umožňuje ve větší míře podílet se na zpeněžení majetku, jímž byla jejich pohledávka zajištěna, za účelem dosažení nejvyššího možného výtěžku, než tak, jak je tomu u veřejné dražby prováděné v rámci exekuce.

Soud proto návrh na vydání předběžného opatření jako nedůvodný tímto usnesením zamítl.

Navrhovateli byla současně uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku). P odle § 4 odst. 1 písm.h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 31. 10. 2013

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová