KSPL 54 INS 2274/2011-A-7
KSPL 54 INS 2274/2011-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Milan Grundza, rč: 691003/1843, Slovany 222, 348 13 Chodová Planá, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 2274/2011-A-5 ze dne 24.2.2011 se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze , č.j. KSPL 54 INS 2274/2011-A-5 uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 5.000,--.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 17.3.2011

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce

Za správnost: Františka Mašková