KSPL 54 INS 22339/2012-A-13
KSPL 54 INS 22339/2012-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Milan Štencl, r.č: 780618/3308, Náměstí 146, 341 92, Kašperské Hory, zastoupen JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátem, Krameriova 139, 339 01 Klatovy, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. září 2012, č.j. KSPL 54 INS 22339/2012-A-6,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. září 2012, č.j. KSPL 54 INS 22339/2012-A-6 s e m ě n í tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 20. září 2012, č.j. KSPL 54 INS 22339/ 2012-A-6 odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 22. října 2012

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce

za správnost vyhotovení: Pavla Pfefferová