KSPL 54 INS 2229/2013-B-53
KSPL 54 INS 2229/2013-B-53

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Václav Kindl, r. č. 680131/0252, Újezd u Svatého Kříže 98, 338 24 Břasy,

takto :

I. Schválené oddlužení dlužníka: Václav Kindl, r. č. 680131/0252, Újezd u Svatého Kříže 98, 338 24 Břasy, se zrušuje.

II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Václav Kindl, r. č. 680131/0252, Újezd u Svatého Kříže 98, 338 24 Břasy, se zastavuje.

III. Insolvenčnímu správci Mgr. Tomáši Linhovi, IČO 66251354, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, se určuje odměna ve výši 87 087,33 včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 10 257 včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje přiznané správci činí 97 614,33,-včetně DPH).

IV. Odměna a hotové výdaje přiznané insolvenčnímu správci v celkové výši 97 614,33 včetně DPH budou uhrazeny jednak z měsíčně hrazených záloh na odměnu a hotové výdaje již uhrazených dlužníkem (ve výši Kč 63 162) a dále ze zálohy přiznané správci ve výši Kč 34 452,33 ve smyslu usnesení ze dne 3. 3. 2017 č. j.-B-32.

V. Mgr. Tomáš Linha, IČO 66251354, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, se zprošťuje funkce insolvenčního správce dlužníka.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozhodl usnesením č. j.-A-14 o úpadku dlužníka Václava Kindla; současně bylo povoleno dlužníku oddlužení. Účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 29. 3. 2013. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven Mgr. Tomáš Linha.

Krajský soud v Plzni rozhodl posléze usnesením č. j.-B-5 ze dne 27. 8. 2013 o schválení oddlužení dlužníka, a to plněním splátkového kalendáře.

Za situace, kdy s ohledem na zjištěnou bilanci plnění splátek v oddlužení plněním splátkového kalendáře, jež zakládala úvahu nad postupem podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b/ zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona; dále jen IZ ), dlužník navrhl, aby jeho oddlužení proběhlo oběma způsoby, soud usnesením ze dne 23. 10. 2015 č. j. isir.justi ce.cz zpeněžení majetkové podstaty se schvaluje oddlužení dlužníka též zpeněžením majetkové podstaty a určil, který majetek náleží do majetkové podstaty dlužníka.

Ačkoliv došlo ke zpeněžení dlužníkova majetku náležejícího do majetkové podstaty a na základě soudem vydaného rozvrhového usnesení (usnesení ze dne 7. 4. 2017 č. j. KSPL 54 INS 2229/2013-B-37) k uspokojení věřitelů z výtěžku zpeněžení tohoto majetku, postačoval tento výtěžek zpeněžení toliko na 13,74% uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Z obsahu spisu a ze zpráv insolvenčního správce o průběhu oddlužení plyne, že dlužník sice nadále hradí do oddlužení splátky, podstatnou část splátkového kalendáře však nebude možné v této insolvenční věci splnit. Dlužník nehradí do majetkové podstaty splátky v dostatečné výši, nadto není kontaktní, správce se tak s ním ani nemohl spojit a soudu se jej nepodařilo obeslat na adresu, kterou uvedl v posledním podání insolvenčnímu soudu (§ 80 odst. 2 IZ). Soudu proto nezbylo, nežli mu předvolání na jednání nařízené k projednání postupu podle § 418 IZ doručit náhradním způsobem.

Dlužník v současné době dosahuje uspokojení věřitelů v rozsahu toliko 17,96 % jejich pohledávek s předpokladem uspokojení věřitelů do konce trvání oddlužení toliko v rozsahu přibližně 21 až 22 % jejich pohledávek.

Plnění tak není dostatečné a je zřejmé, že nebude dosažen účel oddlužení, tj. uspokojení věřitelů v rozsahu nejméně 30 % jejich pohledávek a navazující osvobození dlužníka od placení pohledávek.

Dlužník rovněž nepředkládá přehledy svých příjmů.

Dlužník je nekontaktní, na jednání před soud se bez omluvy nedostavil (a nepožádal soud o jeho odročení) a správce a ani soud jej tak nemohou vést k nápravě.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení [písm. a)], nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit [písm. b)], nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [písm. c)], anebo to navrhne dlužník [písm. d)].

Podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Soud učinil z obsahu spisu a z vyjádření správce skutková zjištění jednak o tom, že dlužník neplní podstatné povinnosti informovat soud a insolvenčního správce o plátcích svých příjmů a předkládat soudu a správci pravidelně přehledy svých příjmů. Dále má soud za zjištěné-vycházeje z dosavadního plnění do majetkové podstaty a z výše splátek do oddlužení-že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Soud konstatuje, že pro to, aby byl dán předpoklad úhrady nejméně třiceti procent pohledávek nezajištěných věřitelů, musel by dlužnice buďto jednorázově do majetkové podstaty uhradit mimořádnou splátku ve výši Kč 71 204,70 a poté do konce oddlužení hradit měsíčně splátky ve výši nejméně Kč 7 300 či do konce oddlužení hradit splátky ve výši nejméně Kč 14 500. Z obsahu spisu se nepodává, že by v možnostech dlužníka bylo uskutečnit do majetkové podstaty plnění v tomto rozsahu.

Za situace nastalé v daném insolvenčním řízení je tak nepochybné, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka podle § 418 odst. 1 písm. a/ a b/ insolvenčního zákona a důvody pro zastavení insolvenčního řízení na majetek dlužníka, jenž nepožádal, aby způsobem řešení jeho úpadku byl konkurs, a zproštění insolvenčního správce funkce (§ 418 odst. 4 insolvenčního zákona), o čemž soud rozhodl ve výrokových částech ad. I, II a VI tohoto usnesení.

O odměně insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), podle kterého náleží insolvenčnímu správci odměna 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. V daném případě má tedy správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za 51 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení a dále za 7 měsíců za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, a to v celkové výši 52 635 Kč včetně DPH ve smyslu vyúčtování, které insolvenční správce soudu předložil. Do odměny insolvenčního správce dále náleží odměna z výtěžku zpeněžení majetku v rámci oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, jež ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 citované vyhlášky činí Kč 34 452,33. Hotové výdaje insolvenčního správce činí celkem Kč 10 527.

Soud zároveň rozhodl o způsobu uspokojení nároku insolvenčního správce na odměnu a hotové výdaje, a to tak, že v převážné části bude tento nárok uspokojen z měsíčních záloh složených dlužníkem; ve zbytku, tj. ve výši Kč 34 452,33 bude nárok správce uspokojen ze zálohy přiznané v rozvrhovém usnesení. v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Proti výrokům II., III. a IV. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Proti výrokům V. a VI. může podat odvolání pouze dlužník.

Odvolání se podává do15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

Proti rozhodnutí uvedenému ve výrok V. není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Plzeň, dne 4. 1. 2018

JUDr. Miloš Benetka, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Vendula Šebová