KSPL 54 INS 21591/2013-B-20
KSPL 54 INS 21591/2013-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka THERMIA-BAU a.s., IČO 252 19 740, se sídlem Česká 1, 360 18, Karlovy Vary-Tašovice, zast. JUDr. Vítem Lebedou, advokátem se sídlem Karlovy Vary, T.G. Masaryka 854/25, v za účasti Krajského státního zastupitelství v Plzni, o způsobu řešení úpadku,

takto:

I. Soud p o v o l u j e r e o r g a n i z a c i dlužníka: THERMIA-BAU a.s., IČO 252 19 740, se sídlem Česká 1, 360 18, Karlovy Vary-Tašovice.

II. Soud v y z ý v á dlužníka, aby ve lhůtě 120 dnů od povolení reorganizace předložil zdejšímu soudu reorganizační plán, nebo aby bez zbytečného odkladu sdělil, že jej předložit nehodlá.

III. Osoby odlišné od dlužníka m o h o u předložit reorganizační plán, jestliže: a) dlužník před uplynutím lhůty určené ve výroku III. tohoto rozhodnutí oznámí, že nehodlá předložit reorganizační plán a podepsaný insolvenční soud rozhodne o ukončení této lhůty nebo b) vyjdou-li najevo skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dlužník v sestavování reorganizačního plánu řádně nepokračuje, že postupuje způsobem, kterým může reorganizaci zmařit, nebo že zajištěným věřitelům neplatí úroky podle § 171 odst. 4 insolvenčního zákona a insolvenční soud mu i bez návrhu odebere svým rozhodnutím přednostní právo sestavit reorganizační plán.

IV. Znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka s e u s t a n o v u j e Ing. Jaroslav Ježek, IČ 49764764, Klatovská třída 128, 301 00 Plzeň.

V. Znalci s e u k l á d á , aby ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vypracoval a soudu předložil znalecký posudek, a to tak, že provede : 1. Ocenění majetkové podstaty; 2. Odděleně provede ocenění částí majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění věřiteli a uvede poměry hodnot jejich zajištění v percentuálním vyjádření.

VI. Věřitelskému výboru s e u k l á d á , aby podal neprodleně zprávu insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu o tom, zda ve lhůtě 15 dnů po ustanovení znalce schválil či neschválil znalcovu odměnu.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSPL 29 INS 794/2011-A-21 ze dne 13. 9. 2013 soud zjistil úpadek dlužníka a ustanovil insolvenčního správce.

Dlužník dle ust. § 316 odst. 5 zák. č. 328/91 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona; dále jen IZ ) splňuje podmínky kvantitativní brány pro přípustnost reorganizace.

Dlužník se na soud obrátil s návrhem na povolení reorganizace podáním ze dne 24. 1. 2014 (dokument B-14 spisu).

Schůze věřitelů konaná dne 5. 2. 2014 k návrhu dlužníka rozhodla o způsobu řešení jeho úpadku reorganizací.

Dle § 325 IZ při projednání návrhu na povolení reorganizace postupuje insolvenční soud dle § 148 až § 152 IZ. Dle § 150 IZ má-li insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku podle § 149 odst. 1 a je-li dlužník podnikatelem, u kterého je podle tohoto zákona přípustná reorganizace, schůze věřitelů svolaná rozhodnutím o úpadku, může též přijmout usnesení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem nebo reorganizací.

Dle § 152 IZ přijme-li schůze věřitelů usnesení dle § 150 IZ, rozhodne soud o způsobu řešení úpadku dle tohoto usnesení.

Podle § 328 IZ platí, že nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení reorganizace, ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud reorganizaci povolí.

Protože schůze věřitelů přijala usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníka reorganizací, a soud neshledal důvody, které by bránily povolení reorganizace, rozhodl výrokovou částí ad. I. tohoto usnesení o povolení reorganizace dlužníka.

Dle § 329 odst. 1 IZ soud další výrokovou částí usnesení vyzval dlužníka k předložení reorganizačního plánu a informoval další osoby, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán.

Dle § 153 IZ ustanovil soud znalce za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka a dále zvlášť k ocenění zajištěného majetku, což má význam pro povinnost zajištěných věřitelů zaplatit do podstaty polovinu odměny a hotových výdajů znalce (§157 IZ), jakož i pro test nejlepšího zájmu dle ust. § 349 odst. 1 IZ.

Poučení pro znalce: Pro účely ocenění majetkové podstaty na základě rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 153 platí, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku; části majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění, se ve znaleckém posudku ocení i odděleně. Znalecký posudek podle odstavce 1 předkládá znalec insolvenčnímu soudu, který neprodleně poté svolá za účelem jeho projednání a schválení schůzi věřitelů, ke které předvolá i znalce; znalecký posudek musí být zveřejněn v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy se má schůze věřitelů konat. Po projednání znaleckého posudku rozhodne schůze věřitelů o tom, zda jej schvaluje; usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku je přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek. Podle usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku vydá insolvenční soud rozhodnutí o ceně majetkové podstaty; proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem se řídí předpisy, které obecně upravují odměňování znalce při úkonech mimo soudní řízení. Výši odměny znalce schvaluje věřitelský výbor; nedojde-li ke schválení odměny do 15 dnů po ustanovení znalce, schvaluje jeho odměnu insolvenční soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Krajský soud v Plzni dne 5. 2. 2014

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová