KSPL 54 INS 21342/2012-B-36
KSPL 54 INS 21342/2012-B-36

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužnice: Marie Schuldová, r. č. 466125/083, Pavlovice 85, 348 15 Planá (dále označována také jako dlužník ), o zastavení insolvenčního řízení, o odměně insolvenčního správce a o jeho zproštění funkce,

takto:

I. Schválené oddlužení dlužníka: Marie Schuldová, r. č. 466125/083, Pavlovice 85, 348 15 Planá, se zrušuje.

II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka: Marie Schuldová, r. č. 466125/083, Pavlovice 85, 348 15 Planá, se zastavuje.

III. Insolvenčnímu správci JUDr. Josefu Cupkovi, Trojanova 18, Praha 2, IČO: 14897857, se určuje odměna ve výši Kč 53 542,50 včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 10 708,50 Kč včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje přiznané správci činí Kč 64 251 včetně DPH).

IV. Část odměny insolvenčního správce ve výši Kč 12 160,50 a hotové výdaje přiznané insolvenčnímu správci ve výši Kč 10 708,50 budou uhrazeny z měsíčních záloh na odměnu a hotové výdaje již uhrazených dlužníkem, a to ve výši Kč 22 869; ve zbytku, tj. ve výši Kč 41 382, bude nárok správce na odměnu uspokojen ze státních prostředků.

V. Česká republika-Krajský soud v Plzni je povinna zaplatit insolvenčnímu správci dlužníka, jímž je JUDr. Josef Cupka, Trojanova 18, Praha 2, IČO 14897857, část odměny insolvenčního správce v celkové výši Kč 41 382, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

VI. JUDr. Josef Cupka, Trojanova 18, Praha 2, IČO 14897857, se zprošťuje funkce insolvenčního správce dlužníka.

Odůvodnění

Krajský soud v Plzni rozhodl usnesením ze dne 30. 10. 2012 č. j.-A-11 o úpadku; současně bylo povoleno dlužníku oddlužení. Účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 30. 10. 2012. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven JUDr. Josef Cupka.

Krajský soud v Plzni rozhodl následně usnesením č. j.-B-6 ze dne 14. 2. 2013 o schválení oddlužení dlužníka, a to plněním splátkového kalendáře.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová isir.justi ce.cz nezajištěným věřitelům na splátkách v režimu oddlužení plněním splátkového kalendáře, posléze hradit splátky přestala a dlouhodobě je do oddlužení nehradí; v současné době dluží insolvenčnímu správci na zálohách na odměnu a hotové výdaje již za dobu 38 měsíců trvání oddlužení.

Ze správy správce ze dne 12. 2. 2018 vyplývá, že dlužnice je od prosince 2014 umístěna v sociálním zařízení DS Zbůch, s.r.o. Příjmem dlužnice je toliko starobní důchod a dlužnice-též s ohledem na svůj zdravotní stav-nedosahuje jiných příjmů. Podstatná část splátkového kalendáře byla tak sice ve vztahu k věřitelům splněna, dlužnice však dlouhodobě splátky nehradí a neplní ani svoji povinnost hradit zálohy na odměnu a hotové výdaje správce. V současné době již není dán předpoklad dodatečné úhrady těchto nákladů. Dlužník rovněž přestal se správcem komunikovat. K jednání nařízenému na 14. 2. 2018 se dlužník nedostavil. Dlužník ani nezasílá soudu a správci přehledy svých příjmů, neplní tedy základní povinnosti vyplývající ze zákona a z usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a), b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon; dále jen IZ) platí, že soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit; rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Podle ust. § 418 odst. 4 IZ ve znění od 1. 7. 2017 insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

Podle § 418 odst. 5 IZ ve znění od 1. 7. 2017 jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Soud dospěl k závěru, že dlužník ve smyslu ustanovení § 418 odst. 1 písm. a), b) IZ neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, v tomto případě formou splátkového kalendáře, neboť nehradí dlouhodobě splátky do oddlužení a neposkytuje správci zálohy na odměnu a jeho hotové výdaje. Dlužník není schopen ve smyslu ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ splnit podstatnou část splátkového kalendáře splnit, neboť jeho příjem na úhradu dlužných splátek do oddlužení a odměny a hotových výdajů správce nepostačuje. Vzhledem k tomu, že ani neplní své informační povinnosti uložené mu jednak zákonem a jednak usnesením o schválení oddlužení, a neplatí dlouhodobě ani zálohy na odměnu správce, přičemž nemá žádný další postižitelný majetek, soud dle ust. § 418 odst. 5 IZ zrušil schválené oddlužení a insolvenční řízení zastavil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), podle kteréhožto ustanovení náleží insolvenčnímu správci odměna 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání oddlužení. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. V daném případě má tedy správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za 59 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení, a to v celkové výši 64 251 Kč včetně DPH ve smyslu vyúčtování, které insolvenční správce soudu předložil. Soud zároveň rozhodl o způsobu uspokojení nároku insolvenčního správce na odměnu a hotových výdajů, a to tak, že v části Kč 22 869 bude tento nárok uspokojen ze záloh složených dlužníkem (takto bude uhrazena část odměny správce a jeho hotové výdaje); ve zbytku, tj. ve výši Kč 41 382 bude nárok správce na odměnu uspokojen ze státních prostředků (podle § 8 odst. 1 vyhlášky). Celková výše odměny a celková výše hotových výdajů insolvenčního správce (bez daně z přidané hodnoty) hrazená státem nepřevyšuje hranice určené ustanovením § 38 odst. 2 IZ. K odměně a k náhradě hotových výdajů náleží správci, jež je plátcem daně z přidané hodnoty, dále daň v sazbě 21 % (§ 31 odst. 1 IZ).

Dle ust. § 418 odst. 5 IZ soud zároveň správce zprostil funkce.

Poučení:

Proti výroku I. mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona). Proti výrokům II., III. a IV. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona). Proti výroku VI. může podat odvolání pouze dlužník. Odvolání se podává do15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. Proti rozhodnutí uvedenému ve výrok V. není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Plzeň, dne 15. 2. 2018

JUDr. Miloš Benetka v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová