KSPL 54 INS 20868/2013-A-11
KSPL 54 INS 20868/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Gejza Lukač, rč. 520508/297, bytem Františka Kotyzy 989, 337 01 Rokycany, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 03.10.2013, č.j. KSPL 54 INS 20868/2013-A-9,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 03.10.2013, č.j. KSPL 54 INS 20868/2013-A-9 s e m ě n í tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvod ně ní:

Dne 26.07.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Téhož dne byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška, kterou bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.-A-6 ze dne 12.08.2013 byl dlužník vyzván k doplnění svého insolvenčního návrhu o přílohy podle ustanovení § 104 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) (dále jen IZ ), tedy o listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Dané usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 20.08.2013.

Dne 11.09.2013 došlo soudu dlužníkovo doplnění insolvenčního návrhu, ve kterém nedoložil žádnou listinu, která by dokládala úpadek nebo hrozící úpadek. Na základě výše uvedeného, soud svým usnesením ze dne 03.10.2013, č.j.-A-9, insolvenční návrh dlužníka odmítl. Dané usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 07.10.2013.

Dne 07.10.2013 podal dlužník proti tomuto usnesení včasné odvolání (dokument A-10 spisu).

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 21.10.2013

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová