KSPL 54 INS 20707/2016-B-16
KSPL 54 INS 20707/2016-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Danielou Lukášovou v působnosti věřitelského výboru ve věci

dlužníka: Linhart Karel, r. č. 700219/3132 Koterovská 1172/83, 326 00 Plzeň

o návrhu Olgy Meinl, nar. , bytem zastoupené JUDr. Pavlem Alfery Hrdinou, advokátem se sídlem Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Olze Meinl, nar. , bytem se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to: spoluvlastnického podílu ve výši 1/14 na nemovitosti-parcela st.468 o výměře 111m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 621 rodinný dům, nemovitosti zapsané na LV č. 496 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, katastrální území Heřmanův Městec.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 8. 1. 2018 se na soud obrátila Olga Meinl a domáhala se rozhodnutí soudu o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve vztahu k majetku označenému ve výroku tohoto usnesení, jenž je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka. Olga Meinl ve svém návrhu uvedla, že vlastní podíl na výše uvedených nemovitostech ve výši 12/14, v uplynulém období nemovitosti na své náklady celé rekonstruovala a financuje jejich provoz.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě soud na základě vyjádření insolvenčního správce, vycházeje dále z obsahu spisu, dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto ji Olze Meinl jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu § 116 občanského zákoníku povolil.

V dané věci doposud nebyl zvolen věřitelský orgán, pročež jeho působnost vykonává insolvenční soud (§ 66 odst. 3 IZ), jenž s udělením navržené výjimky z nabývání majetku souhlasí.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová isir.justi ce.cz -B Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, lze však proti němu podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Námitky se uplatňují písemně, a to podáním adresovaným Krajskému soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Plzeň 29. ledna 2018

Daniela Lukášová, v. r. vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová