KSPL 54 INS 19765/2014
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném a předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věcí dlužníce Venduly anonymizovano , anonymizovano , bytem Lesní 56, 350 02 Cheb, zastoupené Mgr. Bc. Petrem Skopalem, advokátem se sídlem Jednořadá 1051 /53, 160 00 Praha 6, o odvolání Věry anonymizovano , anonymizovano , bytem Karlova 29, 350 01 Cheb, zastoupené Mgr. Dominikou Kanickou, advokátkou se sídlem Chebská 73f48, 360 06 Karlovy Vary, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. dubna 2017, č.j. KSPL 54 INS 19765/2014 B-30, takto:

I. Odvolání proti bodu I. výroku usnesení Krajského soudu v Plzní ze dne 27. dubna 2017, č.j. KSPL 54 INS 19765 / 2014 13 30, se odmítá; v bodě II. výroku mění tak,

že se dlužníci nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

II. Odvolatelka Věra anonymizovano je povinna zaplatit dlužníci na náhradu nákladů odvolacího řízení částku ve výši 4.114,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Bc. Petra Skopala, advokáta se sídlem v Praze 6.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 27.4.2017, č.j.4B-30, v bodě I. výroku zamítl návrh Věry anonymizovano (dále jen odvolatellšaíf) na zrušení schváleného oddlužení dlužníce Venduly anonymizovano (dále jen dlužnice ) a uložil odvolatelce povinnost zaplatit dlužníci náhradu nákladů řízení ve výši 10.157; Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího právního zástupce (bod Il. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením že dne 10.11.2014, č. j.B 5, schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 23.11.2016 (13 10), doplněným dne 9.12.2016 (13 13) se odvolatelka domáhala zrušení schváleného oddlužení dlužnice. Tvrdila, že dlužnice podáním insolvenčního návrhu sledovala nepoctivý záměr.

Soud prvního stupně zdůraznil, že návrh na zrušení oddlužení mohou podat pouze dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a věřitelé, jež uplatňují své právo vůči dlužníku. Jelikož odvolatelka neuplatňuje svou pohledávku v insolvenčním řízení dlužníce, nesvědčí jí věcná legitimace k podání návrhu na zrušení oddlužení dlužnice. Podání odvolatelky využil cobj.r podnět a dospěl k závěru, že nejsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení. Měla li odvolatelka za to, že tato její pohledávka za dlužníci je po právu, bylo na ní, aby jí řádně a včas

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPl I 1049/2017 přihlásila do insolvenčního řízení. Odvolatelka se do insolvenčního řízení nepřihlásila a ani jinak neuplatňuje v insolvenčním řízení svoji pohledávku za dlužníci. Údajně jednání dlužníce, jež mělo vést (podle tvrzení odvolatelky) ke vzniku její pohledávky a jež spočívalo ve sjednání kupní smlouvy na předmět převodu, se uskutečnilo v době před schválením oddlužení. l z tohoto důvodu podle soudu prvního stupně nemůže být návrh odvolatelky na zrušení schváleného oddlužení dlužníce opodstatněný.

Ze spisu Okresního soudu v Chebu sp. zn. 13 C 12/2010 soud prvního stupně zjistil, že se žalobci Pavel Fryš, Zuzana anonymizovano , Ladislava anonymizovano a Petr Fryš žalobou ze dne 1.2.2010, domáhali určení, že Zuzana anonymizovano , anonymizovano byla ke dni úmrtí, tj. k 30.9.2009 vlastníkem označených nemovitostí. Do řízení k návrhu žalobců přistoupila, a to ve smyslu usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 17.3.2010, č.j. 13 C 12/2010 20, odvolatelka. Soud rozsudkem ze dne 13.3.2014, č.j. 13 C 12/2010 224, určil, že Zuzana anonymizovano byla ke dni úmrtí vlastníkem předmětných nemovitostí. Odvolací soud rozsudkem ze dne 18.8.2014, č.j. 15 Co 201/2014 281, potvrdil výrok o určení, že Zuzana anonymizovano byla ke dni svého úmrtí vlastníkem předmětu převodu, avšak toliko v části řízení, ve které byl o věci spor mezi žalobci a žalovanou -odvolatelkou. V části, ve které byl o věci spor mezi žalobci a žalovanou-dlužnící odvolací soud rozsudek změnil tak, že se žaloba v tomto rozsahu zamítá. Odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že na straně žalovaných šlo o samostatné společenství v řízení, přičemž žaloba mohla být důvodná toliko vůči tě ze žalovanych, která je ke dni vyhlášení rozsudku zapsaná jako vlastnice předmětu převodu vkatasttu nemovitostí. Rozsudek Okresního soudu v Chebu ze dne 13.3.2014, č.j. 13 C 12/2010 224, ve znění rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18.8.2014, č.j. 15 Co 201 /2014-281, nabyl právní moci dne 30.9.2014. Soud prvního stupně nepovažoval za prokázané, že by dlužníce svym insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení sledovala nepoctivý záměr. Jelikož neshledal důvody pro zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek, návrh odvolatelky na zrušení schváleného oddlužení dlužníce jako nedůvodny zamítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl podle ustanovení 5 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal plnou náhradu nákladů řízení dlužníci, jež byla v tomto řízení úspěšná. Jelikož odvolatelka je odpovědná za nedůvodné vyvolání Hzení o zrušení schváleného oddlužení dlužníce, přihlášku svě pohledávky do insolvenčního řízení dlužnice neuplatnila a z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku musela znát dosavadní průběh insolvenčního řízení dlužníce, soud prvního stupně neshledal důvody pro rozhodnutí podle 5 150 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a žádala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Namítala, že ve všech soudních rozhodnutích, které jsou obsaženy v civilním spise vedeném u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 C 12/2010 se podává závěr, že jednání dlužnice lze posuzovat jako jednání mající trestněprávní charakter. Dlužnice totiž ve svém insolvenčním návrhu neuvedla pohledávku odvolatelky ve výši 550.000, Kč jako podmíněnou, nesplatnou, nebot v době podání návrhu již existovalo rozhodnutí soudu, podle něhož odvolatelka není vlastnicí předmětného bytu z důvodu neplatnosti převodních smluv. Dlužnice si tak musela být vědoma rizika, že v případě nabytí právní moci rozsudku jí vznikne povinnost k náhradě Škody vůči odvolatelce ve výši 550.000; Kč. Žádala, aby odvolací soud změnil bod ll. vyroku a rozhodl tak, že se žádnému z účastníků řízení nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Dlužníce navrhla, aby odvolací soud odvolání odvolatelky, jako osoby neoprávněné k podání odvolání odmítl a přiznal dlužníci náhradu nákladů odvolacího řízení eventuálně, aby po projednání věci rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správně potvrdil a přiznal dlužníci náhradu nákladů odvolacího řízení. Jelikož odvolatelka není přihlášenou věřitelkou

Shodu s prvopiscm potvrzuje Petr Vojta. dlužnice, není aktivně legitimována k podání návrhu na zrušení oddlužení dlužnice podle Š 418 odst. 1 písm. c) ve spojení s 5 418 odst. 3 IZ. Soud prvního stupně tak správně podle obsahu podání, vyhodnotil podání odvolatelky jako podnět ke zrušení schváleného oddlužení ve smyslu Š418 odst. 4 IZ. Vůči dlužníci nebylo v této souvislosti zahájeno trestní stíhání. Odvolatelka o údajném zamlčení tvrzených skutečností ví již několik let a trestní oznámení podala až nyní, v souvislosti se svým návrhem na zrušení schváleného oddlužení dlužnice..

1Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž ve smyslu ustanovení 5 94 odst. 2 písm. a) a e) IZ nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání směřující proti bodu ll. výroku je opodstatněno (byt z jiných důvodů, než v něm uvedených) a nepřípustně je jestliže směřuje proti bodu I. výroku.

Podle 0 ? IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční Hzení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních souMch; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle Š 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle S 14 odst. 1 IZ, účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle $ 15 IZ, nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.

Podle Š 418 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatně povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednáni vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo ti) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitěho závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci (odst. 5).

Odvolatelka ve stanovené lhůtě nepodala přihlášku své pohledávky do insolvenčního řízeni dlužnice a není tak přihlášenou věřitelkou, tedy ani účastníkem insolvenčního řízení (5 14 IZ) a ani jinou osobou uplatňující své právo v insolvenčním řízení ($ 15 IZ), a její podání činěná vůči insolvenčnímu soudu proto zásadně nemohou mít žádných účinků. Jelikož odvolatelka není účastníkem insolvenčního řízení, není ani osobou věcně legitirnovanou k podání odvolání (stejně

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPH 1049/2017 jako nebyla osobou oprávněnou k podání návrhu na zrušení schváleného oddlužení), jež přísluší jen účastníkům insolvenčního řízení (a nikoliv též věřitelům, kteří nejsou jeho účastníky).

Jestliže soud prvního stupně návrh odvolatelky převzal coby podnět, na jehož základě se věcně zabýval zrušením schváleného oddlužení dlužníce, nebyl dán důvod uložit odvolatelce povinnost uhradit dlužníci náklady řízení. Odvolatelka nikterak svým procesním postupem nezaviníla vznik nákladů řízení a nelze ji přičítat k tíži následky postupu soudu prvního stupně, jenž se věcně zabýval zrušením schváleného oddlužení dlužnice, ve věci konal jednání za účasti právního zástupce dlužníce a následně návrh odvolatelky zamítl, namísto toho, aby jej bez dalšího odmítl, jelikož byl podán osobou, jež k podání návrhu na zrušení schváleného oddlužení není oprávněna. Proto odvolací soud shledává důvody hodně zvláštního zřetele podle Š 150 o.s.ř.

Se zřetelem k tomu odvolací soud napadené usnesení podle Š 220 odst. 1 ve spojení s 5 167 odst. 2 o.s.ř. v bodě Il. výroku změnil tak, že se dlužníci nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení a odvolání proti bodu I. výroku podle Š 218 písm. b) o.s.ř. odmítl, nebotl bylo podáno osobou k tomu neoprávněnou.

O náhradě nákladů odvolacího řízení odvolací soud rozhodl podle Š 224 odst. 1 a Š 142 odst. 2 o.s.ř. a přiznal procesně úspěšné dlužníci náhradu nákladů odvolacího řízení spočívající v odměně advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření k odvolání) podle 5 9 odst. 4 písm. c), 5 7 bodu 5 a 5 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/ 1996 Sb. advokátního tarifu; 1 náhrady hotových výdajů ve výši 300,-Kč podle 5 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem 3.400,-Kč; po připočtení DPH ve výši 21 % tak náhrada nákladů odvolacího řízení činí 4.114, Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ).

V Praze dne 9. ledna 2018

JUDr. Jaroslav Bureš v. r.. předseda senátu/ Shodu s prvopisem potvrzuje Petr 3%