KSPL 54 INS 18911/2013-A-12
KSPL 54 INS 18911/2013-A-12

US NE SE NÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Arpád Csízi, r.č: 520209/364, Sokolovská 1107/101, 323 00, Plzeň, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19.9.2013 , č.j. KSPL 54 INS 18911/2013-A-10,

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19.9.2013 č.j. KSPL 54 INS 18911/2013-A-10 s e m ě n í tak, že s e dlužníku n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 15.000,--.

Odův odně ní:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 19.9.2013 , č.j. KSPL 54 INS 18911/2013-A-10 uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 15.000,--.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučen í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 10.10.2013

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová