KSPL 54 INS 1889/2014-B-36
KSPL 54 INS 1889/2014-B-36

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl asistentem soudce Mgr. Věrou Strejcovou v insolvenční věci Marie V e v e r k o v á, r.č: 825811/1917, Mezirolí 86, 362 25, Nová Role, zastoupena Rudolfem anonymizovano , anonymizovano , bytem Mezirolí 86, 362 25, Nová Role, o návrhu Marie anonymizovano , anonymizovano , byte m Mezirolí 86, 362 25 Nová Role, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku osobou blízkou,

takto:

I. Matce dlužnice Marii anonymizovano , anonymizovano , byte m Mezirolí 86, 362 25 Nová Role, s e p o vo l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to co se týče nemovitého majetku,

-pozemkové parcely p. č. 866/4-zahrada o výměře 1246 m2 a stavební parcely p.č. 107 o výměře 157 m2, na které stojí rodinný dům č.p-86, vše zapsáno na LV č. 927 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, obec Nová Role, Katastrální území Mezirolí.

II. Soud u d ě l u j e insolvenčnímu správci dlužníka souhlas se zpeně žením, a to prode jem mimo dražbu majetku uvedeného ve výrokové části ad I. tohoto usnesení za běžnou tržní cenu.

Od ůvo d ně n í:

Návrhem ze dne 1.7.2015 (dokument B-16 spisu), doplněným dne 3.8.2015 (dokument B-20 spisu) se obrátila na soud matka dlužnice Marie anonymizovano a domáhala se rozhodnutí soudu o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve vztahu k majetku označenému ve výroku tohoto usnesení, jenž je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Zástupce věřitelů vyjádřil dne 12.8.2015 souhlas s prodejem výše uvedených nemovitostí matce dlužnice Marii anonymizovano (dokument B-23 spisu).

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jím svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě soud na základě souhlasu zástupce věřitelů, vycházeje dále z obsahu spisu, z charakteru majetku, jehož se žádost týká, dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto Marii anonymizovano jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu § 22 NOZ povolil rozhodnutím uvedeným ve výrokové části ad. I.

Výrokovou částí ad. II soud zároveň povolil správci zpeněžit tento majetek prodejem mimo dražbu, a to na základě souhlasného stanoviska zástupce věřitelů s tímto postupem.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, lze však proti němu podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Námitky se uplatňují písemně, a to podáním adresovaným Krajskému soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Krajský soud v Plzni dne 5. ledna 2016

Mgr. Věra Strejcová v.r. asistent soudce

Za správnost: Martina Skalová