KSPL 54 INS 18307/2014-A-40
KSPL 54 INS 18307/2014-A-40

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: KRUŠNOHORSKÁ KAPITÁLOVÁ spol. s r.o., IČO 182 27 295, Merklín 8, 362 34, Merklín, o insolvenčním návrhu věřitelů : a) Sberbank CZ, a.s., IČO 250 83 325, se sídlem Praha 4-Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, zast. Mgr. Alešem Vymazalem, advokátem se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, b) TZB SERVIS s.r.o., IČO 263 95 622, se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, zastoupena JUDr. Karlem Jelínkem, advokátem se sídlem Bělehradská 3A, Karlovy Vary, c) Ing. Renée Musial, bytem Wassermannova 927/18, 152 00 Praha 5, zastoupen Mgr. Josefem Smutným, advokátem se sídlem Třída Míru 92, 530 02 Pardubice, o návrhu Mgr. Lukáše Křivánka, soudního exekutora, Exekutorský úřad Karlovy Vary, T. G. Masaryka 623/12, 360 01 Karlovy Vary, IČO 01825992, na nařízení předběžného opatření,

takto:

Soud n a ř i z u j e t o t o předběžné opatření :

Soudnímu exekutorovi Mgr. Lukáši Křivánkovi, Exekutorský úřad Karlovy Vary, se umožňuje provést exekuční příkaz ze dne 17. 6. 2014, č. j. 181 EX 3147/14-45, kterým byla nařízena exekuce prodejem movitých věcí, a nařízení dražby v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 181 EX 3147/14 s omezením, aby vymožené plnění dosažené zpeněžením osobního automobilu Škoda Octavia kombi TDI RZ 2K4 9598 bylo po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem a po odpočtu nákladů exekuce deponováno soudním exekutorem pro potřeby insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. .

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 11. 11. 2014, doručeným soudu dne 12.11.2014 (vedeným v insolvenčním rejstříku pod č.j.-A-39) se soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek domáhal vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a soudnímu exekutorovi umožnil provedení exekučního příkazu a dražby shora označené věci movité.

Soudní exekutor ve svém návrhu popsal, že mu byl dne 8. 4. 2014 doručen exekuční návrh oprávněného Koncept FAST s.r.o., IČO : 45357811 se sídlem Krušnohorská 786, Ostrov, 36301, čímž bylo v souladu s § 35 odst. 2 exekučního řádu (e. ř.) zahájeno exekuční řízení. Oprávněný navrhoval vymožení povinnosti povinného na základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: platební rozkaz, č. j. 9 C 17/2014-25, který vydal Okresní soud v Karlových Varech dne 19. 2. 2014. V průběhu exekučního řízení byly zvoleny způsoby provedení exekuce v souladu s § 58 e. ř. a na základě zjištěných skutečností bylo soudním exekutorem rozhodnuto o realizaci způsobu provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného, neboť ostatní způsoby provedení exekuce nebyly shledány jako postačující a nemohlo tak být postupováno rychle a účelně v souladu s § 46 odst. 1 e.ř. Soudní exekutor tudíž přistoupil dne 17. 6. 2014 k vydání exekučního příkazu, č. j. 181 EX 3147/14-45, jímž byla nařízena exekuce prodejem movitých věcí povinného. S ohledem na to, že povinný v rámci exekuce nehradí ani částečně, bylo přistoupeno téhož dne 17. 6. 2014 k provedení úkonu v rámci exekuční činnosti, při kterém byl sepsán movitý majetek ve vlastnictví povinného. Do soupisu movitých věcí byl pojat osobní automobil Škoda Octavia TDI-kombi, RZ 2K4 9598. Dříve než soudní exekutor přistoupil k realizaci dražby sepsaných movitých věcí povinného, byl podán věřitelem dne 3. 7. 2014 návrh na zahájení insolvenčního řízení s návrhem na prohlášení konkursu, pročež soudní exekutor upustil od vydání dražební vyhlášky. Navrhující soudní exekutor odkázal na ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) s tím, že citované ustanovení umožňuje, aby insolvenčním soudem byly omezeny některé z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření, pokud to neodporuje společnému zájmu věřitelů. Navržené předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť po zpeněžení movitých věcí povinného, bude vymožené plnění po odpočtu nákladů exekuce sloužit k uspokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení a bude vydáno insolvenčnímu správci. V případě dražby uvedené movité věci je ve společném zájmu věřitelů, aby došlo k dražbě movitých věcí v nejkratším možném časovém horizontu, neboť sepsaná movitá věc postupně ztrácí svoji hodnotu a lze předpokládat, že dřívější dražbou bude dosaženo vyššího výtěžku, který bude sloužit k uspokojení věřitelů. Soudní exekutor tak má za to, že jsou zde důvody hodné zvláštního zřetele pro to, aby soud v předběžném opatření omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a povolil provedení dražby movité věci za podmínky, že výtěžek dosažený zpeněžením movitých věcí povinného bude po odpočtu nákladů exekuce k dispozici v rámci insolvenčního řízení po dobu, kdy toto řízení bude probíhat.

K osvědčení opodstatněnosti svého návrhu na nařízení předběžného opatření předložil navrhující soudní exekutor soudu exekuční příkaz ze dne 17. 6. 2014, č. j. 181 EX 3147/14-45, jímž bylo rozhodnuto o přikázání exekuce prodejem všech podle zákona postižitelných movitých věcí povinného KRUŠNOHORSKÁ KAPITÁLOVÁ spol. s r.o., a protokol o soupisu movitých věcí jmenovaného povinného ze dne 17. 6. 2014 s uvedením osobního vozu, jehož se návrh na nařízení předběžného opatření týká.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenčního zákona; dále jen IZ ), předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z obsahu insolvenčních návrhů navrhovatelů ad. a), b) a c) (dokumenty A-1, A-14 a A-24 insolvenčního spisu) vyplývá, že obsahují veškeré podstatné údaje, na jejichž základě lze dospět k závěru o nastalém úpadku dlužníka. Z vyjádření dlužníka je zřejmé, že v obecné rovině insolvenčním návrhům neodporuje a výslovně odkazuje na svůj úmysl obrátit se na soud s návrhem na povolení reorganizace (dokument A-29).

Soud podotýká, že v této věci bylo nařízeno jednání k projednání insolvenčního návrhu na 17. 10. 2014, jež bylo k návrhu navrhujícího věřitele odročeno na 11. 2. 2015. Dlužník výslovně trvá na projednání věci; insolvenčnímu návrhu, jak shora již uvedeno, sice v obecné rovině neodporuje, avšak doposud k němu nepřistoupil.

Z insolvenčního rejstříku se podává, že u dlužníka se v dané právní věci nejedná o první insolvenční řízení. V insolvenční věci vedené zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 54 INS 5750/2014 bylo soudem rozhodnuto o zastavení řízení poté, co dlužník vzal svůj insolvenční návrh zpět (usnesení ze dne 31. 3. 2014, jež je dokumentem A-9 tohoto insolvenčního spisu). Insolvenční věc vedená pod sp. zn. KSPL 54 INS 14890/2014 v insolvenční věci dlužníka, o návrhu navrhovatele TZB SERVIS s.r.o. skončila odmítnutím insolvenčního návrhu navrhovatele (usnesení ze dne 5. 6. 2014, jež je dokumentem A-9 spisu).

Jak popsal Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 19. 8. 2013 č. j. KSCB 25 INS 12826/2013, 1 VSPH 1262/2013-A-14 , na jehož závěry soud v další odkazuje, účelem insolvenčního řízení je řešení úpadku dlužníka (§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, insolvenční zákon), přičemž povinností soudu je postupovat podle zásad insolvenčního řízení (§ 5 IZ). Insolvenční řízení vzhledem k tomu, že jím jsou zpravidla dotčena nejen práva dlužníka a věřitelů, nýbrž též dalších osob, vyvolává zvláštní účinky popsané v ustanovení § 109 IZ. Mezi ně náleží též nemožnost provedení nařízeného výkonu rozhodnutí či exekuce na majetek dlužníka, neboť insolvenční zákon upravuje postup směřující k uspokojení všech přihlášených pohledávek dlužníkových věřitelů, přičemž zachování individuální možnosti vymáhání práv jednotlivých věřitelů by s účelem insolvenčního řízení kolidovalo.

Ze zjištění soudu vyplývá, že dochází k opakovanému zahajování insolvenčních řízení na majetek dlužníka a jejich opakovaným ukončováním, a to též v důsledku vlastního procesního zavinění dlužníka, jenž svůj insolvenční návrh ve věci vedené zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 54 INS 5750/2014 vzal zpět, pročež řízení muselo být zastaveno. Zároveň v insolvenčních řízeních doposud nebylo možné dále postupovat. V současné době je vedeno na majetek dlužníka již třetí insolvenční řízení.

Je proto na místě aplikovat ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, podle něhož předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedeným v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Důvody zvláštního zřetele hodné pro nařízení předběžného opatření předvídané citovaným ustanovením § 82 odst. 2 písm. b) IZ je třeba podle názoru insolvenčního soudu spatřovat v opakovaném podávání insolvenčních návrhů bez možnosti jejich řádného projednání s účinkem zahájení insolvenčního řízení znemožňujícím pokračování v zahájených exekučních řízeních.

Soud vzal též v úvahu společný zájem věřitelů v zahájeném insolvenčním řízení (§ 82 odst. 2 písm. b) IZ) a shledal opodstatněnost návrhu na nařízení předběžného opatření, jemuž tímto usnesením proto vyhověl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 12. 11. 2014 JUDr. Miloš Benetka v.r. Za správnost: Martina Skalová samosoudce