KSPL 54 INS 15368/2011
KSPL 54 INS 15368/2011 KSPL 54 INS 18035/2011 1 VSPH 1342/2014-B-70

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci manželů-dlužníků Georgije anonymizovano , anonymizovano , a Cialy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Plzeň, Bendova 869/3, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. června 2014, č.j. KSPL 54 INS 15368/2011-B-63, č.j. KSPL 54 INS 18035/2011

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění :

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 4.6.2014, č.j.-B-63, KSPL 54 INS 18035/2011, změnil výrokovou část usnesení ze dne 5.6.2012, č.j.-B-7, č.j. KSPL 54 INS 18035/2011, o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníků-manželů Georgije anonymizovano a Cialy anonymizovano (dále též dlužníci; bod I. výroku), a v dalších bodech II. až III. výroku stanovil podmínky plnění změněného splátkového kalendáře.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se do insolvenčního řízení dodatečně přihlásil dne 17.2.2014 ještě věřitel Šestý uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen věřitel), jenž tak nemohl učinit v přihlašovací lhůtě do 29.3.2012, neboť v insolvenčním rejstříku nebylo zveřejněno IČO dlužníka, podle něhož ho věřitel vyhledával, a že pohledávka věřitele byla zjištěna na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 30.5.2014. S poukazem na konstantní judikaturu odvolacího soudu vysvětloval, že neuvedení IČO v insolvenčním rejstříku jde na vrub dlužníka a nikoliv jeho věřitele, jemuž v důsledku toho nemohla skončit pravidelná přihlašovací lhůta. Touto změnou poměrů opodstatňoval soudu I. stupně postup dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ), tedy změnu splátkového kalendáře tak, aby jeho plnění odpovídalo stavu nově zjištěných pohledávek. Splátkový kalendář upravil též ve vztahu k věřitelce Česka spořitelna, a.s, o jejíž pohledávce bylo mezitím rozhodnuto pravomocným rozsudkem ze dne 23.10.2012, č.j. 155 ICm 1587/2012-39 (B-48 a B-49).

Toto usnesení napadli dlužníci odvoláním jen v rozsahu bodů I., III. výroku, jímž byl změněn obsah splátkového kalendáře, a požadovali, aby je odvolací soud KSPL 54 INS 18035/2011 1 VSPH 1342/2014 zrušil. Vyjádřili názor, že opožděně přihlášená pohledávka neměla být přezkoumána a zařazena do splátkového kalendáře, a poukazovali na průběh zvláštního přezkumného jednání, na němž nemohli vznášet své výhrady proti ní. Uvedli, že věřitel není klasickým věřitelem, ale jen překupníkem pohledávek, že soud I. stupně uvedl v omyl, neboť se mohl do insolvenčního řízení včas přihlásit a dlužníka si mohl vyhledat podle jiných identifikátorů (jméno, rodné číslo, datum narození), a že neprokázal, že by dlužníka vyhledával jen podle IČO. Zařazení opožděně přihlášené pohledávky do splátkového kalendáře považovali za porušení Listiny základních práv a svobod.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda jsou odvolatelé osobami oprávněnými podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 407 odst. 3 IZ změní insolvenční soud i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Protože dlužníci nejsou subjektivně legitimováni k podání odvolání proti napadenému usnesení, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání podané osobami, jež k tomu nejsou oprávněny, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. srpna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková