KSPL 54 INS 14972/2013-A-12
KSPL 54 INS 14972/2013-A-12

Usnesení Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Lesní společnost Železná Ruda a.s., IČ: 45351961, se sídlem Železná Ruda 348, 340 04 Železná Ruda, o návrhu Equa bank a.s., IČ 47116102, zast. JUDr. Jaromírem Bláhou, advokátem se sídlem v Praze 8, Karlín, Prvního pluku 206/7, na nařízení předběžného opatření a ustavení předběžného insolvenčního správce dlužníku,

takto :

Návrh Equa bank a.s., IČ 47116102 na nařízení předběžného opatření a ustavení předběžného insolvenčního správce dlužníku s e z a m í t á.

Odůvodnění

V označené insolvenční věci, ve které doposud nebylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, se na soud obrátila obchodní společnost Equa bank a.s. a návrhem ze dne 28. 6. 2013. Navrhla, aby soud rozhodl o nařízení předběžného opatření a ustavil dlužníku předběžného správce.

Z obsahu insolvenčního rejstříku soud zjistil, že jmenovaná obchodní společnost není účastníkem tohoto insolvenčního řízení, nedomáhá se rozhodnutí o úpadku a v době podání návrhu a doposud se na soud ani neobrátila s přihláškou své pohledávky do insolvenčního řízení na majetek dlužníka. Na straně jmenované obchodní společnosti tak není dána aktivní legitimace k podání návrhu na nařízení předběžného opatření a ustavení dlužníku předběžného správce.

Proto soud rozhodl tímto usnesením o zamítnutí tohoto návrhu jako neopodstatněného.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 9. 7. 2013

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce Za správnost: Martina Skalová