KSPL 54 INS 14635/2013-B-46
KSPL 54 INS 14635/2013-B-46

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl asistentem soudce Mgr. Věrou Strejcovou v insolvenční věci dlužníka: Michal Vohár, r.č: 771029/2205, Bezděkov 8, 338 24, Břasy, o návrhu Michala anonymizovano , anonymizovano a Jitky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Bezděkov 54, 328 24 Břasy, na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku osobami blízkými dlužníku,

takto:

I. Rodičům dlužníka Michalu anonymizovano , anonymizovano a Jitce anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Bezděkov 54, 328 24 Břasy, s e p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to co se týče nemovitého majetku:

-nemovitost-budova bez č.p.-způsob využití-garáž, stojící na pozemku St. 190 -pozemek St. 190-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 -pozemek St. 621/11-trvalý travní porost o výměře 440 m2,

vše zapsáno na LV č. 291 pro obec Bezděkov, k. ú. Bezděkov u Radnic, vedené u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany.

II. Soud u d ě l u j e insolvenčnímu správci dlužníka souhlas se zpeněžením, a to prodejem mimo dražbu majetku uvedeného ve výrokové části ad I. tohoto usnesení za běžnou tržní cenu.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 21.10.2015 (dokument B-30 spisu), doplněným dne 7.12.2015 (dokument B-39 spisu) se obrátili na soud rodiče dlužníka Michal Vohár a Jitka anonymizovano a domáhali se rozhodnutí soudu o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve vztahu k majetku označenému ve výroku tohoto usnesení, jenž je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Insolvenčního správce ve svém vyjádření uvedl, že s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku osobami blízkými dlužníku (rodiče) souhlasí (dokument B-44 spisu).

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jím svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě soud na základě vyjádření insolvenčního správce, vycházeje dále z obsahu spisu, z charakteru majetku, jehož se žádost týká, dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto Michalu anonymizovano a Jitce anonymizovano jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu § 22 NOZ povolil rozhodnutím uvedeným ve výrokové části ad. I.

Výrokovou částí ad. II soud zároveň povolil správci zpeněžit tento majetek prodejem mimo dražbu, a to na základě souhlasného stanoviska zástupce věřitelů s tímto postupem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, lze však proti němu podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Námitky se uplatňují písemně, a to podáním adresovaným Krajskému soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Krajský soud v Plzni dne 5. ledna 2016

Mgr. Věra Strejcová v.r. asistent soudce

Za správnost: Martina Skalová