KSPL 54 INS 13928/2010-B-147
KSPL 54 INS 13928/2010-B-147

Usnesení Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Oľga Berdychová, r. č. 545329/2999, Kateřina 32, 351 34 Skalná, dlužnice zastoupena JUDr. Josefem Kvasničkou, bytem Květná 363, 35135 Plesná, za účasti Krajského státního zastupitelství v Plzni, o návrhu věřitele Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem K Jezírkům 190, Březová-Oleško, PSČ 252 45, zast. Mgr. Martinem Heřmánkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Dřevná 382/2, na nařízení předběžného opatření,

takto:

N á v r h věřitele Anny anonymizovano ze dne 22. 7. 2013, do insolvenčního spisu přibylý dne 7. 11. 2013 (původně uplatněný u místně a věcně nepříslušného Okresního soudu Praha-západ), jímž se jmenovaný věřitel domáhal rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, kterým by bylo uloženo insolvenčnímu správci dlužníka, aby se zdržel nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka Oľgy Berdychové, se o d m í t á.

Odůvodnění

V záhlaví označené insolvenční věci se věřitel Anna anonymizovano návrhem ze dne 22. 7. 2013, jenž do insolvenčního spisu přibyl dne 7. 11. 2013 (původně byl návrh podán u místně a věcně nepříslušného Okresního soudu Praha-západ), domáhal rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, kterým by bylo uloženo insolvenčnímu správci dlužníka, aby se zdržel nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka Oľgy Berdychové. Svůj návrh věřitel odůvodnil, vedle popisu svého vstupu do řízení na místo dosavadních věřitelů a popisu dosavadního průběhu řízení, zejména odkazem na to, že se obrátil na insolvenční soud návrhem na svolání schůze věřitelů s programem hospodaření konkursů a návrhem na odvolání správce. Věřitel odkázal dále na to, že správce se obrátil na Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb a pokusil se nemovitosti (v návrhu dále označené) zcizit ; popsaný postup věřitel považuje za daný v rozporu se zákonem. Věřitel dovozuje, že správce se zjevně snaží zastřít právní úkony, kterými by mohla být zkrácena majetková podstata a podstatným způsobem ohrožuje uspokojení věřitelů . Ačkoliv v návrhu na nařízení předběžného opatření věřitel opakovaně uvádí, že by předmětem navrženého předběžného opatření měl být (toliko) nemovitý majetek ve správě správce, ústí jeho návrh v žalobní petit, podle něhož by mělo být správci dlužníka uloženo, aby se zdržel nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka. V popisu majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka v textu návrhu se však věřitel opakovaně omezuje toliko na majetek nemovitý, přičemž nikterak se nezmiňuje o dalším majetku, který je součástí majetkové podstaty dlužníka a u něhož s jistotou však nelze uzavřít, zdali se ho rovněž má navrhované rozhodnutí o předběžném opatření týkat. Obsah návrhu na nařízení předběžného opatření je tudíž vzájemně rozporný.

Na jedné straně z jeho obsahu vyplývá, že se týká (toliko) nemovitostí, na straně druhé směřuje svým petitem na majetek dlužníka bez bližší specifikace, zdali tímto majetkem jsou míněny toliko nemovitosti či případně (i) jiný majetek, avšak bez upřesnění toho, jaký další majetek-vedle nemovitostí-by měl být předběžným opatřením dotčen. Návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření je tak vzájemně rozporný a nelze z něho spolehlivě dovozovat, zdali se týká toliko nemovitostí či i jiného (a pokud ano, jakého) majetku zapsaného do majetkové podstaty dlužníka či případně veškerého majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka.

Pro popsaný nedostatek určitosti návrhu spočívající ve vzájemné rozpornosti věřitelových tvrzení nelze meritorně rozhodnout o tomto návrhu na nařízení předběžného opatření; žalobní petit návrhu s ohledem na ostatní obsah návrhu nelze převzít do výroku usnesení o nařízení předběžného opatření.

Proto soud tímto usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu na předběžné opatření jakožto návrhu neurčitého, a to postupem ve smyslu ustanovení § 75a odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u soudu podepsaného, tj. Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 11.11.2013

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová