KSPL 54 INS 13671/2012-B-248
KSPL 54 INS 13671/2012-B-248

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : PILSEN STEEL s. r.o. se sídlem Tylova 17, 301 38 Plzeň, identifikační číslo osoby : 47718706, dlužník zastoupen JUDr. Petrem Kališem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Zlatnická 10, za účasti Krajského státního zastupitelství v Plzni, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření po jeho návrhu na povolení reorganizace,

takto :

Nařizuje se předběžné opatření tohoto znění :

Dlužníku s e u d ě l u j e souhlas se započtením vzájemných pohledávek mezi ním a věřitelem ALMAX WORK, družstvo se sídlem Praha 3-Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, identifikační číslo : 28178386, a to oproti pohledávkám tohoto věřitele za dlužníkem v celkové výši Kč 179.379,-.

Odůvodnění :

V insolvenční věci označené v záhlaví tohoto usnesení rozhodl soud o úpadku dlužníka a o povolení jeho reorganizace (usnesení č.j.-B-50).

Návrhem ze dne 18. 3. 2014 se dlužník na soud obrátil s návrhem na vydání předběžného opatření označeného ve výroku tohoto usnesení.

Odůvodnil jej následujícími tvrzeními :

Mezi dlužníkem a obchodní firmou ALMAX WORK, družstvo, se sídlem Praha 3, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, IČ: 281 78 386 (dále jen ALMAX WORK ) byla dne 31.7.2013 uzavřena rámcová smlouva o dílo č. 7613102737, jejímž předmětem bylo dodání přípravných, dokončovacích, opravárenských, obslužných a údržbářských prací strojírenského a zámečnického charakteru. Dlužník v současné době eviduje za ALMAX WORK mimo jiné pohledávky v celkové výši 179.379,00 Kč, které vznikly z důvodu přeplatků na zálohy a z nezaplacených faktur. ALMAX WORK přitom eviduje za dlužníkem pohledávky ve výši 179.379,05 Kč vzniklé z titulu nedoplatku faktur za dodání slévárenských prací za měsíc říjen a listopad 2013.

Vzhledem k ustanovení § 168 insolvenčního zákona jsou přitom výše zmíněné pohledávky společnosti ALMAX WORK za dlužníkem pohledávkami za majetkovou podstatou dlužníka.

ALMAX WORK byl ze strany dlužníka opakovaně vyzýván k uhrazení svých závazků vůči dlužníku, na což ale nijak nereagoval.

V normální situaci by přitom dlužník mohl, vzhledem k vzájemným pohledávkám, využít institutu zápočtu a vyřešit tím daný problém. Vzhledem k uvedené zákonné úpravě však dlužník takovou možnost nemá.

Situace je tudíž taková, že dlužník je povinen plnit přednostně pohledávky ALMAX WORK za dlužníkem, jelikož jde o jednu z podmínek plnění reorganizačního plánu a jelikož tím vzniká zapodstatová pohledávka ALMAX WORK vůči dlužníku, která je po splatnosti. Vzhledem k tomu je tak úplné uspokojení pohledávek ALMAX WORK za dlužníkem téměř zcela jisté. Naproti tomu uspokojení dlužníka coby věřitele společnosti ALMAX WORK jisté není a ani být nemůže, a to z následujících důvodů:

-ALMAX WORK byl opakovaně upomínán k uhrazení svých závazků, avšak do dnešního dne tak neučinil; -ALMAX WORK odmítá uhradit svůj závazek vůči dlužníku dříve, dokud dlužník neuhradí svůj závazek vůči ALMAX WORK; -ALMAX WORK se zřejmě necítí ničím nucen platit svoji pohledávku za dlužníkem (oproti tomu dlužník má zákonnou povinnost platit pohledávky za majetkovou podstatou).

Vzhledem k uvedenému lze tedy říci, že existuje riziko, že ALMAX WORK neuhradí své závazky vůči dlužníku, přičemž dlužník je bude nucen uhradit. Taková situace by přitom měla negativní dopad na majetkovou podstatu dlužníka, a tudíž i uspokojení ostatních věřitelů. Uvedenému riziku přitom lze zamezit právě předběžným opatřením, kterým bude povolen zápočet vzájemných pohledávek. Takové řešení se jeví jako nejvhodnější i z hlediska účetnictví dlužníka.

Nastíněné řešení je přitom v souladu se zájmem věřitelů jednoznačně deklarovaným dne 4.1.2013, kterým je řešení úpadku dlužníka formou reorganizace. Naplnění cílů reorganizace je totiž možné pouze při zachování chodu podniku, přičemž pro výrobní činnost dlužníka a udržení trhů je zásadní možnost jednostranných zápočtů ze strany dlužníka i po zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, neboť se jedná o standardní a zároveň velmi efektivní a rychlý způsob řešení nároků odběratelů v obchodním styku.

Vzhledem k výše uvedenému se dlužník domnívá, že je v souladu se zájmem všech věřitelů dlužníka, aby došlo k započtení vzájemných pohledávek mezi dlužníkem a společností ALMAX WORK, a to v celé výši, tedy v částce 179.379,-Kč.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon v platném znění; dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle § 82 odst. 3 písm. b) IZ neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku.

Podle § 324 odst. 3 IZ, od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčnímu rejstříku není přípustné započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele, ledaže insolvenční soud určí jinak předběžným opatřením. To platí i tehdy, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před uvedeným okamžikem.

Z obsahu spisu vyplývá, že dne 28. 12. 2012 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn návrh na povolení reorganizace dlužníka (dokument B-35 spisu). Usnesením ze dne 9.1.2013 -B-50 rozhodl soud o povolení reorganizace dlužníka. Usnesením ze dne 18. 10. 2013 č.j.-B-194 soud rozhodl o schválení reorganizačního plánu dlužníka.

Úprava předběžných opatření podle insolvenčního zákona se od úpravy obsažené v občanském soudním řádu liší především možností nařídit předběžné opatření i bez návrhu a v jeho rámci ustanovit i předběžného insolvenčního správce (§ 82 IZ). Dále insolvenční zákon obsahuje v ustanovení § 112 a § 113 další odchylky ve vztahu k předběžnému opatření v insolvenčním řízení. Mimoto platí, že insolvenční soud při rozhodování o tom, zda nařídí předběžné opatření , přiměřeně použije ve smyslu § 7 IZ příslušná ustanovení občanského soudního řádu (§ 74 a násl. o.s.ř.).

V insolvenčním řízení je omezena možnost věřitelů jednostranně započítávat své pohledávky proti vzájemným pohledávkám dlužníka mj. v době od zveřejnění návrhu na povolení reorganizace nebo rozhodnutí o prohlášení konkursu (§ 324 odst. 3 IZ).

Cílem tohoto opatření je zejména zabránit tomu, aby v době, kdy dlužník s většinovou podporou věřitelů činí kroky k překonání hrozícího úpadku nebo k prosazení sanačního (nelikvidačního) způsobu jeho řešení (reorganizací nebo s využitím moratoria), nebyl jednostrannými zápočty věřitelů zbavován prostředků nezbytných k zajištění chodu podniku, když jednostranné započítávání pohledávek věřitelů by působilo proti tomuto záměru a posilovalo by likvidační úpadkové procesy. Určujícím kritériem pro nařízení takového předběžného opatření přitom je, že neodporuje společnému zájmu věřitelů (viz důvodová zpráva k novele insolvenčního zákona provedené zák. č. 217/2009 Sb.).

V tvrzeních dlužníka obsažených v jeho návrhu na nařízení předběžného opatření soud shledal důvody zvláštního zřetele hodné pro souhlas soudu se započtením pohledávek věřitele se vzájemnými pohledávkami dlužníka ve smyslu ustanovení § 324 odst. 3 IZ.

Podáním ze dne 4. 2. 2014 (dokument B-222 spisu) dlužník sdělil, že již neeviduje žádné tzv. zapodstatové pohledávky, které by byly po splatnosti, a to s výjimkou pohledávek sesterské společnosti Pilsen Estates s.r.o.

Existenci vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele tvrzených v návrhu na nařízení předběžného opatření vzal soud za osvědčenou z faktur vystavených dlužníkem a ALMAX WORK, které dlužník soudu zároveň předložil spolu s tabulkou obsahující přehled vzájemných pohledávek těchto subjektů.

Existence vzájemných pohledávek dlužníka a ALMAX WORK, jehož pohledávky za dlužníkem jsou pohledávkami za podstatou, je za současné situace v řízení podle názoru soudu důvodem hodným zvláštního zřetele pro postup zakládající souhlas k provedení vzájemného zápočtu pohledávek dlužníka a jmenovaného věřitele, a to v rozsahu, který je ve výroku tohoto usnesení uveden. Insolvenční řízení je v současné době ve fázi po povolení reorganizace a po vydání usnesení o schválení reorganizačního plánu. Souhlas soudu se vzájemným zápočtem pohledávek dlužníka a věřitele nepochybně neodporuje společnému zájmu věřitelů, kterým by mělo být zachování co nejvyšší hodnoty majetkové podstaty dlužníka a jeho připravenost ke splnění reorganizačního plánu, který byl přijat věřiteli na schůzi věřitelů. Tímto způsobem zůstane dlužníkovi v dispozici více peněžních prostředků, které by jinak musel vynaložit na úhradu pohledávek věřitele.

Soud proto z výše uvedených důvodů podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem. Zvláštním způsobem se usnesení doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni, jež vstoupilo do řízení.

Krajský soud v Plzni dne 1.4.2014

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová