KSPL 54 INS 126/2016-B-24
KSPL 54 INS 126/2016-B-24

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci

dlužníka: Zábran Přemysl, IČ: 66370451, rč. 730910/1910, bytem Borská 49, 362 63 Dalovice pro doručování: K Letišti 153, 360 01 Karlovy Vary

o zrušení schváleného oddlužení, o zastavení insolvenčního řízení, o odměně insolvenčního správce a jeho zproštění funkce

takto:

I. Schválené oddlužení dlužníka Přemysla Zábrana, IČ: 66370451, r. č. 730910/1910, Borská 49, 362 63 Dalovice se zrušuje.

II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Přemysla Zábran, IČ: 66370451, r. č. 730910/1910, Borská 49, 362 63 Dalovice se zastavuje.

III. Insolvenčnímu správci Mazurkovič-insolvence v.o.s. se sídlem Dvořákova 868, 356 01 Sokolov, se určuje odměna a hotové výdaje ve výši 23.634 Kč včetně DPH; z toho odměna a hotové výdaje ve výši 16 390 Kč včetně DPH budou hrazeny ze záloh uhrazených dlužníkem, ve zbytku, tj. ve výši 7.244 Kč včetně DPH bude odměna insolvenčního správce hrazena ze státních prostředků.

IV. Česká republika-Krajský soud v Plzni je povinna uhradit ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí odměnu a hotové výdaje správce ve výši 7.244 Kč včetně DPH k rukám insolvenčního správce Mazurkovič-insolvence v.o.s. se sídlem Dvořákova 868, 356 01 Sokolov.

V. Insolvenční správce Mazurkovič-insolvence v.o.s. se sídlem Dvořákova 868, 356 01 Sokolov, se zprošťuje funkce.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. 4. 2016 č. j.-B-5 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Insolvenční správce při jednání konaném dne 24. 1. 2018 soudu uvedl, že dlužník uhradil pouze 3 splátky za celou dobu trvání oddlužení, konkrétně uhradil celkem do majetkové podstaty 42.900 Kč. Toto plnění bylo použito pouze na úhradu záloh na odměnu a hotové výdaje správce, věřitelům se za celou dobu trvání oddlužení nedostalo žádného plnění. Splátky dlužníka nad

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová isir.justi ce.cz to nepostačovaly ani na plnou úhradu záloh na odměnu a hotové výdaje správce, dlužník na odměně a hotových výdajích dluží správci 7.244,--Kč. Dlužník měl mít ještě další příjem, a to ze smlouvy o důchodu ve výši 7.500,--Kč měsíčně. Předmětnou smlouvu dlužník sjednal s Dagmar Kotapišovou. Předmětná smlouva o důchodu byla v mezidobí vypovězena. Správce zdůraznil, že na předmětnou smlouvu o důchodu však za celou dobu trvání oddlužení nebylo ničeho plněno. Dlužník rovněž nepředložil správci ani soudu přehledy svých příjmů. Jaké má konkrétní příjmy však správci není známo a nemůže tuto okolnost nikterak ověřit.

Dále správce uvedl, že dlužníku vznikly po schválení oddlužení splatné závazky, a to vůči AGROPOL-POČERNY spol. s.r.o., IČ 48365416. Této společnosti dluží dlužník na náhradě nákladů řízení 11.914Kč podle usnesení OS v Karlových Varech ze dne 28. 2. 2017 č. j. 12 C 15/2017-25. Insolvenčnímu správci je známo, že dlužník předmětnou pohledávku neuhradil. Dále má dlužník splatné závazky vůči VZP ČR, a to v aktuální výši Kč 29.500. V tomto rozsahu vznikla předmětná pohledávka po schválení oddlužení dlužníka. Předmětná pohledávka nebyla k dnešnímu dni zcela uhrazena, její aktuální výše činí nejméně 16.245,--Kč, neboť na předmětnou pohledávku bylo plněno správcem z majetkové podstaty v červnu 2017, částkou Kč 13.255. Dlužník má rovněž splatné závazky vůči ČSSZ. Pohledávka k dnešnímu dni nebyla zcela uhrazena, její aktuální výše činí nejméně 12.352,--Kč, neboť na předmětnou pohledávku bylo správcem plněno z majetkové podstaty v červnu 2017 rovněž částkou 13.255,--

Insolvenční správce proto navrhl schválené oddlužení zrušit.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení [písm. a)], nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit [písm. b)], nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [písm. c)], anebo to navrhne dlužník [písm. d)].

Podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5 (§ 418 odst. 5 insolvenčního zákona).

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová

Na den 24. 1. 2018 soud svolal jednání, na kterém insolvenční správce zopakoval obsah své zprávy ze dne 13. 11. 2017 a 24. 1. 2018 o neplnění oddlužení a konstatoval, že od jejich podání nedošlo k žádné změně. Dlužník se k jednání nedostavil.

Za dané situace je nepochybné, že dlužník není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře, a soud proto nemá jinou možnost, než schválené oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona zrušit. Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a současně nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužník o prohlášení konkursu nepožádal), rozhodl soud podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona o zastavení insolvenčního řízení a zproštění insolvenčního správce funkce.

O odměně insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), podle kterého náleží insolvenčnímu správci odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. V daném případě má tedy správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za 25 měsíců (od ledna 2016 do ledna 2018) ve výši 23.634 Kč včetně DPH.

Poučení:

Proti výroku I. mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona (§418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Proti výrokům II., III. a IV. V. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Proti výroku V. může podat odvolání pouze dlužník.

Odvolání se podává do15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a věřiteli, který zrušení oddlužení navrhl, se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Plzeň 7. února 2018

JUDr. Miloš Benetka v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová