KSPL 54 INS 10709/2013-A-10
KSPL 54 INS 10709/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Iveta Toncarová, r.č: 695224/1186, Pšov 33, 364 52, Pšov

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7.8.2013, č.j. KSPL 54 INS 10709/2013-A-6 s e m ě n í tak, že s e dlužníku n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 15.000,--.

Odůvod ně ní:

Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.-A-6 ze dne 7.8.2013 byla dlužníku uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Dne 27.8.2013 podal dlužník proti tomuto rozhodnutí včasné odvolání (dokument A-8).

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17, Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 3. září 2013 JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová