KSPL 54 INS 10550/2010-B-45
KSPL 54 INS 10550/2010-B-45

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Eva Drápalová, rč: 565401/1231, K Lanovce 926, 362 51, Jáchymov, o návrhu dlužníka na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny,

t a k t o :

Návrh dlužníka, jímž se domáhá rozhodnutí soudu o osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, se pro tentokrát z a m í t á.

Odůvodnění

Podle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon; dále jen IZ ) platí, že jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka (§ 414 odst. 1 IZ).

V dané insolvenční věci, ve které je úpadek dlužníka řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře, však doposud nenastaly podmínky pro vydání takového rozhodnutí, neboť schválené oddlužení dlužníka doposud neskončilo (zákonná pětiletá lhůta trvání oddlužení nadále běží; leden 2016 je 57 měsícem oddlužení) a nedošlo ani ke 100% uspokojení pohledávek všech nezajištěných věřitelů (aktuální bilance plnění pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů činí aktuálně 54,63 %).

Za této situace nezbývá, nežli dlužníkův návrh na osvobození od placení pohledávek ze dne 17. 11. 2015 (dokument B-41 spisu) hodnotit jako předčasný. Nezbylo tudíž, nežli jej pro předčasnost (pro tentokrát) tímto usnesením zamítnout.

Dlužnice se může na soud obrátit s návrhem na osvobození od placení pohledávek postupem podle § 414 odst. 1 IZ po uplynutí 60 měsíců trvání oddlužení či případně dříve, uspokojí-li před uplynutím této lhůty své věřitele ve splátkovém kalendáři v rozsahu 100% jejich pohledávek.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 5.1.2016 JUDr. Miloš Benetka v.r. Za správnost: Martina Skalová samosoudce